ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2018-19 പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 07/02/2018 ല്‍ നടന്ന വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം Read the rest of this entry »