ബ്ലോക്കില്‍ ഒരു ദിവസം കളക്ടര്‍ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ഭാഗമായി ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാര്‍ഡ് പുലിക്കുളത്ത് തറയില്‍ കോളനിയില്‍ 08/02/2018 ല്‍ ബഹു.ജില്ലാകളക്ടര്‍ ഡോ.എസ് കാര്‍ത്തികേയന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍

c1

c3c4c6