ഈ ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച പരാതികളും,നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും www.pglsgd.kerala.gov.in എന്ന് വെബ്സൈറ്റ്/മൊബൈല്‍ ആപ്പ് വഴി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്