ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ ചട്ടങ്ങള്‍ / സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ / വകുപ്പുതല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍