2014-15 വര്‍ഷം പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍