1. ഗ്രാമപഞ്ചയാത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും
  2. ജീവനക്കാരുടെ വേതന വിവരങ്ങള്‍
  3. ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക-2013-2014
  4. ഡി& ഒ ലൈസന്‍സ് പട്ടിക2013-14
  5. അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ വിവരങ്ങള്
  6. ക്വാറികളുുടെ വിവരം
  7. ബഡ്ജറ്റ്
  8. 2014-15 വര്‍ഷം പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍
  9. 2013-14 അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ വിവരങ്ങള്
  10. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ ചട്ടങ്ങള്‍ / സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ / വകുപ്പുതല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍
  11. gunabhokthru-list-2015-16