പൊതു അറിയിപ്പുകള്‍

1. ബഡ്സ് സ്കൂളിലേക്ക് ടീച്ചര്‍, ഹെല്‍പ്പര്‍(ആയ) നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.CLICK HERE

2. ലേലനോട്ടീസ്-2018-19

iqc\mSv hS¡v {Kma]©mb¯nð ØnXnsN¿p¶ ]gbIrjn`h³ sI«nSw s]mfn¨pamän ]pXnb BbpÀtÆZ Bip]{Xn \nÀ½n¡p¶Xpambn _Ôs¸«v ]gbIrjn`h³ sI«nSw s]mfn¨p \o¡w sN¿p¶Xn\pw, 16þmw hmÀUnð ØnXnsN¿p¶ s\ñpkw`cWtI{µw sI«nSw s]mfn¨p\o¡w sN¿p¶Xn\pw 2018 HIvtSm_À amkw 15þmw XobXn ]Ið 11 aWnbv¡v ]©mb¯v tIm¬^d³kv lmfnð sh¨v ]ckyambn teew sN¿p¶XmWv.


3. അറ്റന്‍ററുടെ  ഒഴുവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ NRHHM ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്ക് ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി നോക്കുന്നതിന് ഒരു അറ്റന്‍ഡറെ ആവശ്യുണ്ട്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 16/08/2018. വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.