കോവിഡ്-19/ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ (സാമൂഹ്യ അടുക്കള) നടത്തിപ്പ്

new1ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

data-cap3 കോവിഡ് -19 പ്രതിരോധനടപടികളുടെ ഭാഗമായി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് സ.ഉ(സാധാ)നം.713/2020/തസ്വഭവ നമ്പര്‍ 26/03/2020 തീയതി പ്രകാരം ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീയും ചേര്‍ന്ന് കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ 27/03/2020 ല്‍ ആരംഭിച്ചു. പഞ്ചായത്തിലെ അര്‍ഹരായ നിര്‍ദ്ധനര്‍ , അഗതി കുടുംബങ്ങള്‍, കിടപ്പുരോഗികള്‍ തുടങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്തുകയും സാമൂഹ്യ അടുക്കള വഴി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.  സ.ഉ(സാധാ)നം. 733/2020 തസ്വഭ തീയതി 03/04/2020  ഉത്തരവ് പ്രകാരം നല്‍കിയ കമ്മ്യൂണികിച്ചന്‍ സംബന്ധിച്ച സ്പഷ്ടീകരണ പ്രകാരം ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. Click here======> Read the rest of this entry »

കൊറോണ വൈറസ് -ബോധവല്‍ക്കരണക്ലാസ്സ്

imgonline-com-ua-compresstosize-dl8etksvu4ksj

ബേട്ടി ബച്ചാവോ-ബേട്ടി പഠവോ-പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ജനുവരി 29-ാം തീയതി പെണ്‍കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ കൂടി

img-20200217-wa0001img-20200217-wa0003img-20200217-wa00011

പ്രളയം -2019

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കനത്ത മഴയെതുടര്‍ന്ന് പളളിക്കലാറ് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയും വാര്‍ഡ് 18,17,16 എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏകദേശം 136 വീടുകളില്‍ വെളളം കയറി. ദുരന്തനിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ അംഗനവാടി 71 ലും അഴകിയകാവ് എല്‍.പി.എസ് ലും രണ്ട് ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി. രണ്ട് ക്യാമ്പിലുമായി 136 കുടുംബങ്ങളേയും ആകെ 479 ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

img-20190813-wa0037

img-20190813-wa0033

img-20190811-wa0088

img-20190814-wa0023

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഐ.എസ്.ഒ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.Click here==>Iso Certifacte