ലൈഫ്മിഷന്‍-കട്ട വിതരണം

briks-170219ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ല്‍ സൌജന്യമായി കട്ടകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം 17/02/2019 ല്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.അനിതാപ്രസാദ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

നാടന്‍വിഭവങ്ങളുമായി കുടുംബശ്രീ കഫേ..

cofeecofee11 അന്യംനിന്ന നാടന്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കുടുംബശ്രീ കഫേ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് 24.01.2019 രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക് അനിതാപ്രസാദ് കഫയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു. മിതമായ നിരക്കില്‍ ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും, പാനീയങ്ങളും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിന് കുടുംബശ്രീആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ നേത്യത്വത്തിലാണ് കഫേ ആരംഭിച്ചിട്ടുളളത്.

വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം

img-20190115-wa00222018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം - അസി.സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഏറ്റെടുത്ത എസ്.സി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം 15.01.2019 ന് ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വച്ച് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി. അനിതാ പ്രസാദ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

ലൈഫ്-ബ്രിക്കസ് യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം

bricks

ലൈഫ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ബ്രിക്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സിമെന്‍റ്സോളിഡ് ബ്രിക്സ് നിര്‍മ്മാണ യൂണീറ്റിന്‍റെ ഉത്ഘാടനം 07.01.2018 ല്‍ 10-ാം വാര്‍ഡില്‍ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്വൈസ് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ കൂടിയയോഗത്തില്‍പഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്‍റ്ശ്രീമതി അനിതാ പ്രസാദ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു

ഹരിത കര്‍മ്മസേന-ഉദ്ഘാടനം

webpnet-compress-image “പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യ രഹിത ശൂരനാട്”- ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് രഹിത പഞ്ചായത്ത് ആക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഹരിതകര്‍മ്മസേനയുടെ ഉദ്ഘാടനം 01.12.2018 ല്‍ പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് ശ്രീ കോവൂര്‍കുഞ്ഞുമോന്‍ എം.എല്‍.എ യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ വനം-ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ അഡ്വ. കെ രാജു നിര്‍വ്വഹിച്ചു.