2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ  2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 11/10/2018  ല്‍ കൂടിയപ്പോള്‍

3

2

wrknggrp

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

sse^v anj³þ`qanbpff `hclnXÀ¡vþBZyKUp hnXcWw

life1

iqc\mSv hS¡v {Kma]©mb¯v sse^vanj³ ]²Xn {]Imcw hoSv A\phZn¨n«pff `qanbpff `h\clnXÀ¡v XpIbpsS BZyKUp _lp.Fw Fð F {io tImhqÀ Ipªptam\pw IpSpw_{io {Kq¸pIÄ¡v A\phZn¨n«pff ]eni k_vknUn am¨nwKv {Kmâv hnXcWw t»m¡v ]©mb¯v {]knUâv {ioaXn. Aw_nImhnPbIpamdpw \nÀÆln¨p. {Kma]©mb¯v {]knUâv {ioaXn A\nXm{]kmZnsâ A²y£Xbnð tNÀ¶ tbmK¯nð sshkv {]knUâv {io Fkv lmcokv kzmKXw Biwkn¡pIbpw, hnIk\ÌmânwKv I½än sNbÀam³ {io hn Kncojv, t£aImcy ÌmânwKv I½än sNbÀt]gvk¬ {ioaXn _n camtZhn, t»m¡v ]©mb¯wKw {ioaXn F kpaSo¨À, {Kma]©mb¯v sa¼ÀamÀ, knUnFkv sNbÀt]gvk¬ _nµptaml³ F¶nhÀ AwiwkAÀ¸n¡pIbpw, {Kma]©mb¯v sk{I«dn kn Uam̳ \µn]dbpIbpw sNbvXp

new-image2017-18 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 100%  നികുതികളും ഫീസുകളും പിരിച്ചെടുത്തതിനുളള തദ്ദേശസ്വയം ഭരണവകുപ്പിന്‍റെ ഉപഹാരം ബഹു.തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രിയില്‍ നിന്നും ശൂരനാട് വടക്കു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടി പ്രസിഡന്‍റി ശ്രീമതി.അനിത പ്രസാദും സെക്രട്ടറി ശ്രീ സി.ഡമാസ്റ്റനും ഏറ്റുവാങ്ങി. അര്‍പ്പണബോധത്തോടെ നികുതി പിരിവിനു മുന്നിട്ടിറങ്ങി  പ്രവര്‍ത്തിച്ച ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഈ ഉപഹാരം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

iqc\mSv hS¡v {Kma]©mb¯vþPq¬ 5þ]cnØnXn Zn\t¯mS\p_Ôn¨vþ{Ko³ t{]mt«mt¡mÄ \S¸nem¡n {]XnÚ sNbvXp.

grn2grn1

grn