ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-വസ്തുനികുതി-100 ന്‍റെ നിറവില്‍

2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വസ്തുനികുതി 100% കൈവരിച്ച ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ അഭിനന്ദിച്ചപ്പോള്‍

12

tax

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2018-19 വര്‍ഷത്തേക്കുളള പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭകള്‍ ഫെബ്രുവരി 24-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച്ച ആരംഭിച്ച് 27-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച്ച അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

hmÀUv

{Kmak` tNcp¶ Øew

{Kmak` tNcp¶ XobXnbpw kabhpw

I

hr² kZ\w, ]pen¡pfw

26/02/2018 , 10 am

II

66 mw \¼À AwK³hmSn

26/02/2018 , 10 am

III

B\bSn t£{Xw HmUntämdnbw

26/02/2018 , 2 pm

IV

Kh. Fð.]n.Fkv, B\bSn

24/02/2018 , 10 am

V

F^v.U_vfyp.skâÀ, ]mXncn¡ð

25/02/2018, 10 am

VI

\Sphnteapdn, Fð ]n.Fkv.

25/02/2018, 2 pm

VII

Sn.sI.Un.Fw. bp.]n.Fkv, \Sphnteapdn

24/02/2018, 10 am

VIII

\Sphnteapdn, Fð ]n.Fkv

25/02/2018, 10 am

IX

59þmw \¼À AwK\hmSn,

27/02/2018 , 3 pm

X

58þmw \¼À AwK\hmSn

26/02/2018, 2 pm

XI

]n.Fkv.]n.än.Fw. Fð.]n.Fkv, s]cp¦pfw

25/02/2018, 2 pm

XII

61þmw \¼À AwK\hmSn(Im«qÀ¡qgn)

27/02/2018 , 2 pm

XIII

skâv.tXmakv.bp.]n.Fkv,

24/02/2018 , 2 pm

XIV

almßm A¿¦mfn kmwkvImcnI \nebw, (e£whoSv tImf\n)

27/02/2018 , 10 am

XV

]©mb¯v an\n BUntämdnbw

27/02/2018 , 10 am

XVI

Kh.Fð.]n.Fkv, AgInbImhv

24/02/2018 , 10 am

XVII

64 mw \¼À AwK³hmSn

27/02/2018 , 2 pm

XVIII

sX¶ne, bp.]n.Fkv

25/02/2018, 10 am

ടെണ്ടറുകള്‍

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2018-19 പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 07/02/2018 ല്‍ നടന്ന വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം Read the rest of this entry »

ബ്ലോക്കില്‍ ഒരു ദിവസം കളക്ടര്‍

ബ്ലോക്കില്‍ ഒരു ദിവസം കളക്ടര്‍ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ഭാഗമായി ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാര്‍ഡ് പുലിക്കുളത്ത് തറയില്‍ കോളനിയില്‍ 08/02/2018 ല്‍ ബഹു.ജില്ലാകളക്ടര്‍ ഡോ.എസ് കാര്‍ത്തികേയന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ Read the rest of this entry »