ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

sse^v anj³þ`qanbpff `hclnXÀ¡vþBZyKUp hnXcWw

life1

iqc\mSv hS¡v {Kma]©mb¯v sse^vanj³ ]²Xn {]Imcw hoSv A\phZn¨n«pff `qanbpff `h\clnXÀ¡v XpIbpsS BZyKUp _lp.Fw Fð F {io tImhqÀ Ipªptam\pw IpSpw_{io {Kq¸pIÄ¡v A\phZn¨n«pff ]eni k_vknUn am¨nwKv {Kmâv hnXcWw t»m¡v ]©mb¯v {]knUâv {ioaXn. Aw_nImhnPbIpamdpw \nÀÆln¨p. {Kma]©mb¯v {]knUâv {ioaXn A\nXm{]kmZnsâ A²y£Xbnð tNÀ¶ tbmK¯nð sshkv {]knUâv {io Fkv lmcokv kzmKXw Biwkn¡pIbpw, hnIk\ÌmânwKv I½än sNbÀam³ {io hn Kncojv, t£aImcy ÌmânwKv I½än sNbÀt]gvk¬ {ioaXn _n camtZhn, t»m¡v ]©mb¯wKw {ioaXn F kpaSo¨À, {Kma]©mb¯v sa¼ÀamÀ, knUnFkv sNbÀt]gvk¬ _nµptaml³ F¶nhÀ AwiwkAÀ¸n¡pIbpw, {Kma]©mb¯v sk{I«dn kn Uam̳ \µn]dbpIbpw sNbvXp

new-image2017-18 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 100%  നികുതികളും ഫീസുകളും പിരിച്ചെടുത്തതിനുളള തദ്ദേശസ്വയം ഭരണവകുപ്പിന്‍റെ ഉപഹാരം ബഹു.തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രിയില്‍ നിന്നും ശൂരനാട് വടക്കു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടി പ്രസിഡന്‍റി ശ്രീമതി.അനിത പ്രസാദും സെക്രട്ടറി ശ്രീ സി.ഡമാസ്റ്റനും ഏറ്റുവാങ്ങി. അര്‍പ്പണബോധത്തോടെ നികുതി പിരിവിനു മുന്നിട്ടിറങ്ങി  പ്രവര്‍ത്തിച്ച ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഈ ഉപഹാരം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

iqc\mSv hS¡v {Kma]©mb¯vþPq¬ 5þ]cnØnXn Zn\t¯mS\p_Ôn¨vþ{Ko³ t{]mt«mt¡mÄ \S¸nem¡n {]XnÚ sNbvXp.

grn2grn1

grn


_Uvkv kvvIqÄ inemØm]\w

iqc\mSv hS¡v {Kma]©mb¯v ]²Xnbnð DÄs¸Sp¯n \nÀ½n¡p¶ _UvkvIqÄ sI«nS¯nsâ inemØm]\ IÀ½w cmPyk`mKamb AUz.tkma{]kmZv M.P \nÀÆln¨p. {Kma]©mb¯v {]knUâv Fkv.iinIebpsS A²y£Xbnð tNÀ¶tbmK¯nð sshkv{]knUâv _n.joPm_oKw kzmKXw Biwkn¡pIbpw, t»m¡v ]©mb¯v {]knUâv F.kpaSo¨À,ÌmânwKv I½än AwK§fmb hn.Kncojv,_n.camtZhn,FÊv.joP F¶nhÀ BiwkIÄ AÀ¸n¡pIbpw ,]©mb¯v sk{I«dn kn.Uam̳ \µn]dbpIbpw sNbvXp. _UvkvIqfn\hiyamb ASnØm\ kuIcy§fpw,hml\hpw Fw]n ^ïnð \n¶pw \ðIp¶Xn\v \S]SnIÄ kzoIcn¡psa¶v AUz.tkma{]kmZv hmKvZm\w sNbvXp. am\knI shñphnfnIÄ t\cnSp¶ ]©mb¯nse 35 Ip«nIÄ¡mbn ]T\w DĸsSbpff Fñm kuIcy§fpw GÀs¸Sp¯p¶Xn\v 10 e£w cq]bpsS sI«nShpw 8 e£w cq]bpsS A\p_Ô{]hÀ¯\§fpamWv ]©mb¯v hn`mh\ sN¿p¶Xv. ]©mb¯v AwK§fmb FÊv.lmcnkv,]n.cay,sI.AJnð,joe,Beokv,A\nXm {]kmZv,t»m¡v iniphnIk\ Hm^okÀ ao\mIpamcn,saUn¡ð Hm^okÀ ^nen¸v sshZyÀ,slð¯v C³kvs]IvSÀ {]Zo]v hmcy¯v,Bkq{XW kanXn D][y£³ AUz.inh³ ]n Im«qÀ F¶nhcpw k¶nlnXcmbncp¶p.

bud1buds12