2020-21 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

view?usp=sharing

ഷോളയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2017-18 AFS, Audit Report, Administrative Report

1jjsQFqw2r9G0boTndYF-tiWRDp8tBHhD?usp=sharing

2019-20 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

https://drive.google.com/open?id=1cod-uo8HUO3I3V35s-TXYG6d88LfFOUK

ഷോളയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

open?id=1BY97qUIOmzuOvkdryQ3N3qXZWgOVKW1E

2017-18 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

href=”https://drive.google.com/drive/folders/1SwYpVuC1Nq424FSYdG6N9-ycp1DFJmZ8?usp=sharing”>

2016-17 ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

open?id=0B800xrEiUcLZczBCelNqSkJXdVE

ഓഫീസ് ഓര്‍ഡര്‍

office-order-new-29-07-2016

ഹരിത കേരളം

ഗ്രാമ പ‍‍ഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ഗ്രാമ പ‍‍ഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

2014-2015 ലെ വ്യക്തിഗതഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

sholayur-beneficiary-lists-14-15

Older Entries »