2018-19 സാമ്പത്തിക ബജറ്റ്

Budget 2018-19

ലൈഫ് മിഷന്‍ - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

വാര്‍ഡ് -1 കോട്ടമണ്‍പാറ

വാര്‍ഡ് -2 പാലത്തടിയാര്‍

വാര്‍ഡ് -3 ഗവി

വാര്‍ഡ് -4 ആങ്ങമുഴി

വാര്‍ഡ് -5 വാലുപാറ

വാര്‍ഡ് -6 കന്പിലൈന്‍

വാര്‍ഡ് -7 കൊച്ചുകോയിക്കല്‍

വാര്‍ഡ് -9 ഗുരുനാഥന്മണ്ണ്

വാര്‍ഡ് -10 സീതക്കുഴി

വാര്‍ഡ് -11 സീതത്തോട്

വാര്‍ഡ് -12 മൂന്നുകല്ല്

വാര്‍ഡ് -13 അള്ളുങ്കല്‍

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട്‌

Bharana Report 2014-15

Bharana Report 2013-14

Bharana Report 2012-13

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

വാര്‍ഡ്‌ 1 കോട്ടമണ്‍പാറ ഭാഗം- I
വാര്‍ഡ്‌ 1 കോട്ടമണ്‍പാറ ഭാഗം- II
വാര്‍ഡ്‌ 2 പാലത്തടിയാര്‍ ഭാഗം‍- I
വാര്‍ഡ്‌ 2 പാലത്തടിയാര്‍ ഭാഗം‍- II
വാര്‍ഡ്‌ 3 ഗവി ഭാഗം‍- I
വാര്‍ഡ്‌ 3 ഗവി ഭാഗം‍- II
വാര്‍ഡ്‌ 4 ആങ്ങമൂഴി ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 4 ആങ്ങമൂഴി ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 5 വാലുപാറ ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 5 വാലുപാറ ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 6 കമ്പിലൈന്‍ ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 6 കമ്പിലൈന്‍ ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 7 കൊച്ചുകോയിക്കല്‍ ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 7 കൊച്ചുകോയിക്കല്‍ ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 8 കോട്ടക്കുഴി ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 8 കോട്ടക്കുഴി ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 9 ഗുരുനാഥന്‍മണ്ണ്‍ ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 9 ഗുരുനാഥന്‍മണ്ണ്‍ ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 10 സീതക്കുഴി ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 10 സീതക്കുഴി ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 11 സീതത്തോട് ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 12 മൂന്നുകല്ല് ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 12 മൂന്നുകല്ല് ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 13 അള്ളുങ്കല്‍ ഭാഗം‍-I

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

വാര്‍ഡ്‌ 1 കോട്ടമണ്‍പാറ ഭാഗം- I
വാര്‍ഡ്‌ 1 കോട്ടമണ്‍പാറ ഭാഗം- II
വാര്‍ഡ്‌ 2 പാലത്തടിയാര്‍ ഭാഗം‍- I
വാര്‍ഡ്‌ 2 പാലത്തടിയാര്‍ ഭാഗം‍- II
വാര്‍ഡ്‌ 3 ഗവി ഭാഗം‍- I
വാര്‍ഡ്‌ 3 ഗവി ഭാഗം‍- II
വാര്‍ഡ്‌ 4 ആങ്ങമൂഴി ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 4 ആങ്ങമൂഴി ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 5 വാലുപാറ ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 5 വാലുപാറ ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 6 കമ്പിലൈന്‍ ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 6 കമ്പിലൈന്‍ ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 7 കൊച്ചുകോയിക്കല്‍ ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 7 കൊച്ചുകോയിക്കല്‍ ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 8 കോട്ടക്കുഴി ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 8 കോട്ടക്കുഴി ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 9 ഗുരുനാഥന്‍മണ്ണ്‍ ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 9 ഗുരുനാഥന്‍മണ്ണ്‍ ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 10 സീതക്കുഴി ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 10 സീതക്കുഴി ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 11 സീതത്തോട് ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 12 മൂന്നുകല്ല് ഭാഗം‍-I
വാര്‍ഡ്‌ 12 മൂന്നുകല്ല് ഭാഗം‍-II
വാര്‍ഡ്‌ 13 അള്ളുങ്കല്‍ ഭാഗം‍-I

ഐ എ വൈ സ്ഥിരം വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് 2015-2020

IAY- BENEFICIARY LIST 2015-16 to 2019-20

സേവനാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍

സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ നിര്‍ദിഷ്ട സമയപരിധി, നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍,ഒന്നാം അപ്പീല്‍ അധികാരി, രണ്ടാം അപ്പീല്‍ അധികാരി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ബഹു.പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍ 26/04/201-ാം തീയതി ജി 2 -31289/2011 ാം വിഞ്ജാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ സാഹചര്യത്തില്‍ വിഞ്ജാപന തീയതി മുതല്‍ സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കിവരുന്ന സേവനങ്ങള്‍, നിര്‍ദിഷ്ട സമയപരിധി, നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍,ഒന്നാം അപ്പീല്‍ അധികാരി, രണ്ടാം അപ്പീല്‍ അധികാരി എന്നിവ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് സേവനാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്..

സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിവരാവകാശ നിയമം 2005

I) സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയുംഅധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും
II. സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/വകുപ്പുതല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
III. സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം,വേതന വിവരങ്ങള്‍
IV. സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനകീയാസൂത്രണം 2013-14 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ (വാര്‍ഡ് തലത്തില്‍)
V. ജനകീയാസൂത്രണം 2013-14 പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതികള്‍, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍(വാര്‍ഡ് തലത്തില്‍)
VI. സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഫണ്ട് വൈസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
VII. സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2013-14 വരവ് ചെലവ്(ഇനം തിരിച്ച്)
VIII. സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും 2013-ല്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അനുമതി പത്രം നല്‍കിയ D & O ലൈസന്‍സികളുടെ പേര്,ലൈസന്‍സിന്‍റെ കാലാവധി വിവരങ്ങള്‍
IX. സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും അനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള കരിങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍