വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വാര്‍ഷീക റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷീക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18, 2018-19

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18, 2018-19

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18-2018-19

2020-21 ബാർബർ ഷോപ്പ് നവീകരണ പദ്ധതി

2020-21 ബാർബർ ഷോപ്പ് നവീകരണ പദ്ധതി

ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ

ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ

(കോവിഡ്-19) സാമൂഹിക അടുക്കള വഴിയുളള ഭക്ഷണ വിതരണം ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്

സാമൂഹിക അടുക്കള വഴിയുളള ഭക്ഷണ വിതരണം ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങള്‍

Ward Ward Name Member Name Phone Number
1 IRINGOLE SOUTH KURIAN PAUL 7012148922, 9846300455
2 IRINGOLE NORTH K.K MATHEWKUNJU 9447580897
3 MUDAKKIRAI SAJI PADAYATTIL 9447815880
4 RAYAMANGALAM NORTH FEBIN 9846591718
5 VAIKKARA USHADEVI K.N 9847522053
6 ATTUPADI MATHEW JOSE THARAKAN 9846892572
7 ARUNNOTTY AARU ANJALI A R 9497270876
8 KEEZHILLAM EAST P V CHERIAN 9497426471
9 KEEZHILLAM WEST SUBIN N S 9495807900
10 KEEZHILLAM NORTH MINI JOY 9496186193
11 NELLIMOLAM MINI NARAYANANKUTTY 9526450313
12 PULLUVAZHI SOUTH AJAYAKUMAR N P 8547077972
13 VALAYANCHIRANGARA JOY POONELIL 9447169507
14 PULLUVAZHI WEST TINCY BABU 9605129276
15 MALAMURI BIJI PRAKASH 9995187424
16 PULLUVAZHI NORTH DEEPA JOY 9895232841
17 PEECHANAMMUKAL RAJI BIJU 9387458312
18 KURUPPAMPADY EAST SMITHA ANILKUMAR 9847735228
19 VATTACKATTUPADI LIJU ANAS 9526078978
20 PATTASERIMANAPADI BIJU KURIAKOSE 9961822517

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക (ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍)

SLNo SURVEY CODE WARD NAME HEAD OF THE FAMILY ADDRESS RATION CARD NUMBER RISK FACTORS MARK ENTERED TOTAL MARK
1 LF0478891/7/646/5 5-VAIKKARA RAMAN KUTTY(M) 652,NARANAMOLATHU,                                    VAIKARA-683549 1738047409 MENTALLY CHALLENGED/BLIND/DISABLED,DESTITUDE NO NEED OF MARK ENTRY -
2 LF0797211/7/646/5 5-VAIKKARA USHA BIJU(F) 18,MOLATHUKUDY,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738028405 MENTALLY CHALLENGED/BLIND/DISABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
3 LF0471689/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST CISY  VILLISON(F) UA2,THEKKADASSERIYAL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738097478 DESTITUDE NO NEED OF MARK ENTRY -
4 LF0991872/7/646/6 6-ATTUPADI RAVI  P K(M) 302,PADATHY,                                    THURUTHY-683545 1738061743 DIFFERNTLY ABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
5 LF0483444/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH SHYMOL(F) 000,VELLIYAMURIKKAL,                                    KEZHILLAM-683541 1738122766 DIFFERNTLY ABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
6 LF1013356/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI AMMINIKUTTAPPAN(F) 550,KARIYATHUKUDY,                                    PEEMPANAMMUKAL-683548 1738079237 UNABLE TO WORK DUE TO DECEASE/ACCIDENT NO NEED OF MARK ENTRY -
7 LF0471310/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST SUJATHA  SURESH(F) 779,THURUTHUKANDATHIL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738079360 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
8 LF0484946/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU SATHY VIJAYAN(F) 313,XXXXXXX,                                    KEEZHILLAM-683541 1738081804 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
9 LF0850793/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI LAILA(F) 000,PUTHUKADAN,                                    MANAKKAPADY-683542 1736587399 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
10 LF1642896/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST SANTHAKUMARI KUNJAPPAN(F) 000,PARAMALI,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738027841 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
11 LF1642892/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST KARTHIAYANI(F) 000,KUDILINGAL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738085495 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
12 LF1642889/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST SEETHA RAMACHANDRAN(F) 000,KUDILINGAL,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738028210 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
13 LF1011341/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST LAKSHMIKUTTY(F) 381,MALKUDY,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738085486 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
14 LF1010202/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH MARY JOSE(F) 000,NANGELIMALI,                                    PULLUVAZHI-683541 1738029035 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
15 LF0472735/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST KOWSSALL  SASIA(F) 522,EDAYATH,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738029072 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
16 LF0817929/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH MEENU TINTU(F) 229,PALAKKAPPILLIL,                                    IRINGOL-683548 1738047165 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
17 LF0458719/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH SURENDRAN M R(M) 548,MUTTATHIL,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738046873 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
18 LF0467885/7/646/11 11-NELLIMOLAM ANNAMMAKURIYAKOSE(F) 618,THOMBRA,                                    NALLIMOLAM-683545 1738091805 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
19 LF0813173/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH THANKAMMA AYYAPPAN(F) 000,KALLUMATAM,                                    IRINGOL-683542 1738085618 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
20 LF1643053/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI VIJAYA V.P(F) 58,VILAVATHU,                                    VATTACKATTUPADI-683542 1738059001 NO RISK FACTORS YES 75
21 LF1502374/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST MARIYAMMA  PAULOSE(F) 565,THONDUNGAL,                                    PUTHOORAN KAVALA-683556 1738079562 NO RISK FACTORS YES 70
22 LF0992635/7/646/8 8-KEEZHILLAM EAST RAJESH BABY(M) 572,PALLITHAZHATH,                                    KEEZHILLAM-683541 1738084000 NO RISK FACTORS YES 65
23 LF0984570/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA SANTHOSH CHANDRAN(M) 773A,ANAKALLUNGAL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738104274 NO RISK FACTORS YES 60
24 LF0999622/7/646/9 10-KEEZHILLAM NORTH CHANDRIKA(F) 000,VAZHAYIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738125888 NO RISK FACTORS YES 60
25 LF0467707/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA SUBASH  M B(M) 777,MUDAIYKKAL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738083442 NO RISK FACTORS YES 60
26 LF0915227/7/646/5 5-VAIKKARA LEELA KUTTAPPAN(F) 580,KOYIKKAKUDY,                                    VAYKARA-683545 1738082178 NO RISK FACTORS YES 55
27 LF1543848/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA THILOTHAMA KUTTAPPAN(F) 000,NEDUVELIL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738083804 NO RISK FACTORS YES 55
28 LF1022329/7/646/5 5-VAIKKARA PARUKUTTY(F) 488,PUTHILATH,                                    VAYKARA-683549 1738047337 NO RISK FACTORS YES 55
29 LF0474100/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL SASINDRAN(M) 267,PARAYKKATTUKUDY,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738028229 NO RISK FACTORS YES 55
30 LF1013533/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI ANIL E K(M) 552,EREKKATTUKUDY,                                    PEEMPANAMMUKAL-683548 1738096150 NO RISK FACTORS YES 55
31 LF0481639/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH GEETHA(F) 556,KOOTHUVATHIKAL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738069995 NO RISK FACTORS YES 55
32 LF0983159/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA OMANA(F) 000,NELLANKUZHI,                                    VALAYACHIRANGARA-683556 1738079558 NO RISK FACTORS YES 50
33 LF1022193/7/646/5 5-VAIKKARA DEVU THANKAPPAN(F) 580,NEELAMVELIL,                                    VAYKARA-683549 1738095663 NO RISK FACTORS YES 50
34 LF1554159/7/646/11 11-NELLIMOLAM BINOY T KURIAKOSE(M) 000,THOMBRA,                                    RAYAMANGALAM-683545 1728091805 NO RISK FACTORS YES 50
35 LF0475279/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH SUKUMARAN K K(M) 302,KODUVELIPPADY,                                    PULLUVAZHY NORTH-683541 1738045728 NO RISK FACTORS YES 50
36 LF0475162/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH MANI(M) 34,THENGANAKKARA,                                    PULLUVAZHY-683541 1738052920 NO RISK FACTORS YES 50
37 LF0474989/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH SHIJU G(M) 000,POONTHURUTHIKKUDY,                                    PULLUVAZHY-683541 1738010833 NO RISK FACTORS YES 50
38 LF1642886/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA SOBHANA RAMACHANDRAN(F) 865,KOORALIKKUDY,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738079296 NO RISK FACTORS YES 50
39 LF0817460/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH ELDHOSE POULOSE(M) 000,PALEKUDY,                                    KURUPPAMAPADY-683545 1738106528 NO RISK FACTORS YES 50
40 LF0481912/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH SHEEBU K K(M) 000,KUZHIYODY,                                    KEEZHILLAM-683541 1738069920 NO RISK FACTORS YES 50
41 LF0987983/7/646/5 5-VAIKKARA ASOKAN(M) 000,KULIKKARATHEKKEMADAM,                                    KALADY-683574 1738104096 NO RISK FACTORS YES 50
42 LF0458820/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH USHA THANAGAPPAN(F) 589,ANAKKUZHY,                                    KURUPPAMPADY-683548 1738047111 NO RISK FACTORS YES 50
43 LF0475033/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH SREEJA SOMAN(F) 833,PALLITHAZHATHU,                                    PULLUVAZHY NORTH-683541 1738082097 NO RISK FACTORS YES 50
44 LF1642862/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA E.K RADHAKRISHNAN(M) 578-A,PERUMBILLIKUDY,                                    KEEZHILLAM-683541 1738007879 NO RISK FACTORS YES 45
45 LF1554269/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU MANOJ V.K(M) 000,VELLAPILLI,                                    MAROTIKADAVU-683541 1738109892 NO RISK FACTORS YES 45
46 LF0960887/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI SIRAJ K B(M) 000,KANDATHARA,                                    MANAKKAPPADY-683548 2160058298 NO RISK FACTORS YES 45
47 LF0851366/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI ABDULKAREEM(M) 000,ENNAMPILAYIL,                                    VATTAKKATTUPADY-683542 1738058763 NO RISK FACTORS YES 45
48 LF1011662/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST THANKAPPAN(M) 000,CHOONOTHUPARAMBIL,                                    MAITHRINAGAR-683545 1738085601 NO RISK FACTORS YES 45
49 LF0474920/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH SHIBI C C(F) 43,CHIRANGARA PUTHANPURA,                                    PULLUVAZHY NORTH-683541 1738112109 NO RISK FACTORS YES 45
50 LF0471453/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST THAGAPPAN P T(M) 583,PAMBADI,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738079602 NO RISK FACTORS YES 45
51 LF0459714/7/646/6 6-ATTUPADI RATHEESH P K(M) 43/A,PUTHILATH,                                    RAYAMANGALAM-683549 1738047295 NO RISK FACTORS YES 45
52 LF0467440/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA SHOBANA RAJASAKARAN(F) 603,NELLIKKAL,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738029836 NO RISK FACTORS YES 45
53 LF0466140/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH SAJI C A(M) 96,CHARAYUMMOLATHU,                                    KEEZHILAM,-683541 1738111658 NO RISK FACTORS YES 45
54 LF1642851/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST SHEEJA ANIL(F) 258,VAZHAYIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738008048 NO RISK FACTORS YES 45
55 LF0482104/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST KAMALASOMANADHAN(F) 221,VARUMBILLISSARI,                                    KEEZHILAM-683541 1738120155 NO RISK FACTORS YES 45
56 LF0459901/7/646/6 6-ATTUPADI SARITHA P C(F) 285,POOKKATTEKKUDY,                                    RAYAMANAGALAM, NELLIMOLAM-683545 1738082121 NO RISK FACTORS YES 45
57 LF1647183/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI SUBHASH NARAYANAN(M) 540,KAROTTUKUDY,                                    PEECHANAMMUKAL-683542 1738012196 NO RISK FACTORS YES 45
58 LF1647178/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI RAJANI(F) 564,KADAVIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738124476 NO RISK FACTORS YES 40
59 LF1642912/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST RADHA MOHAN(F) 000,KUZHIYAMATTATHIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738083084 NO RISK FACTORS YES 40
60 LF0468728/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA RADHAMANI(F) 372,RAJIBAVAN,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738035717 NO RISK FACTORS YES 40
61 LF1642663/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI P.V POULOSE(M) 000,PAREKKADAN,                                    IRINGOL-683548 1738010640 NO RISK FACTORS YES 40
62 LF0982852/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA MOHANAN(M) 575,THURUTHUKUDY,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738078627 NO RISK FACTORS YES 40
63 LF0482184/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH SUMA  AYYAPPANKUTTY(F) 000,VADAEKKAKKARAPARAMBIL,                                    CHERUKUNNAM   KAMBINIPADY-683541 1738069963 NO RISK FACTORS YES 40
64 LF0999343/7/646/9 10-KEEZHILLAM NORTH UNNIKRISHNAN(M) 304,NELLIKKAL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738113649 NO RISK FACTORS YES 40
65 LF0998758/7/646/9 10-KEEZHILLAM NORTH BABY JHON(F) 218,THOLATT,                                    KEEZHILLAM-683541 1738028195 NO RISK FACTORS YES 40
66 LF0482742/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH AJAYAN K A(M) 358,KARANJARI,                                    KEEZHILLAM-683541 1738029964 NO RISK FACTORS YES 40
67 LF0459931/7/646/6 6-ATTUPADI MANOJ A K(M) 199,ARIYAPPURAM,                                    RAYAMANGALAM, ATTUPADI-683545 1738082954 NO RISK FACTORS YES 40
68 LF1643081/7/646/5 5-VAIKKARA USHA MOHAN(F) 000,THADATHIPARAMBIL,                                    VAIKKARA-683546 1738020309 NO RISK FACTORS YES 40
69 LF0458667/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH KRISHNANKUTTY(M) 000,PIDIKKAKUDY,                                    IRINGOL -683548 1738106407 NO RISK FACTORS YES 40
70 LF0458096/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH P L ANIL KUMAR(M) 000,PUTHANPEEDIKA,                                    IRINGOL -683548 1738119797 NO RISK FACTORS YES 40
71 LF1648779/7/646/15 15-MALAMURI K.K SIVAN(M) 103,KOZHIKKAL,                                    VATTACKATTUPADI-683542 1738058958 NO RISK FACTORS YES 35
72 LF1538049/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI O.M KURIAKOSE(M) 000,Oliyampuram,                                    peechanammukal-683548 1738085582 NO RISK FACTORS YES 35
73 LF1525893/7/646/4 4-RAYAMANGALAM NORTH SOBHA ASOKAN(F) 000,MALEKUDY,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738027748 NO RISK FACTORS YES 35
74 LF1023753/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI BEEVIPAREETH(F) 000,PUTHUKADAN,                                    VATTAYKKATTUPADY-683542 1738058828 NO RISK FACTORS YES 35
75 LF1642898/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST SHIJU M.V(M) 000,MEDAYIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738046048 NO RISK FACTORS YES 35
76 LF1504086/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL RAJANI SARJAN(F) 386,Kunnath,                                    Rayamangalam-683545 1738081970 NO RISK FACTORS YES 35
77 LF1502438/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST VARGHESE T.R(M) 829,THONDUNGAL,                                    PULLUVAZHI-683556 1738111241 NO RISK FACTORS YES 35
78 LF1642649/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU BEENA SAKTHITHARAN(F) 576,PUTHEZHATHU,                                    KEEZHILLAM-683541 1737008753 NO RISK FACTORS YES 35
79 LF1540721/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU LATHA (F) 000,KUNATHUNADU,                                    KEEZHILLAM-683541 1738114463 NO RISK FACTORS YES 35
80 LF0980111/7/646/12 14-PULLUVAZHI WEST VALSALA GOPALAKRISHNAN(F) 253,VENGAPARAMBIL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738081733 NO RISK FACTORS YES 35
81 LF0458837/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH AMMINI MADAHVAN(F) 000,KANIKKUDY,                                    PULIMALA-683545 1738047406 NO RISK FACTORS YES 35
82 LF0472205/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST THOMAS M Y(M) 662,MADAMBLLY,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738111984 NO RISK FACTORS YES 35
83 LF0979891/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH SALUMON(M) 237,PUTHENPURACKAL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738110899 NO RISK FACTORS YES 35
84 LF0999076/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST MARIYAMMA ISSAC(F) 13,NELLAL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738069652 NO RISK FACTORS YES 35
85 LF0809317/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU AMBIKA(F) 140,KARANCHERY,                                    MAROTTIKADAV-683541 1738082005 NO RISK FACTORS YES 35
86 LF0484253/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU PRAMOTH   K M(M) 252,CHENNOTH,                                    PANNIKKARAMBALAM-683541 1738126901 NO RISK FACTORS YES 35
87 LF0459802/7/646/6 6-ATTUPADI SHAILA REMANI(F) 173,ANUGRAHA,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738081949 NO RISK FACTORS YES 35
88 LF0459695/7/646/6 6-ATTUPADI RATHEESH M M(M) 555,MALEKKUDY,                                    NELLIMOLAM-683545 1738027793 NO RISK FACTORS YES 35
89 LF0480952/7/646/4 4-RAYAMANGALAM NORTH KUMARI VASU(F) 00,THANNALIL,                                    RYAMANGALAM-683545 1738083175 NO RISK FACTORS YES 35
90 LF0481030/7/646/4 4-RAYAMANGALAM NORTH BINU(F) 147,PULIYALI,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738028237 NO RISK FACTORS YES 35
91 LF1016354/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI SATHY(F) 000,CHEMMAYATH,                                    IRINGOL-683548 1738079003 NO RISK FACTORS YES 35
92 LF1643155/7/646/6 6-ATTUPADI RESHMA SANIL(F) 1,PARETHUKUDY,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738127963 NO RISK FACTORS YES 30
93 LF1503981/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST MANOHARAN N P(M) 609,JAYAVILASAM,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738126620 NO RISK FACTORS YES 30
94 LF0474168/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL SHAJI APPUKKUTTAN(M) 668,AYYAYATHIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738085516 NO RISK FACTORS YES 30
95 LF1647174/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU SIVADAS(M) 366,PONTHANICKAL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738125155 NO RISK FACTORS YES 30
96 LF0836118/7/646/8 8-KEEZHILLAM EAST JAYAKUMAR T V(M) 171,THALACHIRA,                                    KEEZHILLAM-683541 1736084046 NO RISK FACTORS YES 30
97 LF0982395/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH POULOSE K M(M) 000,KATTUMAKKIYIL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738029881 NO RISK FACTORS YES 30
98 LF0984183/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA BABY MATHEW(M) 68,KOLLARMALIL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738126080 NO RISK FACTORS YES 30
99 LF1016521/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI SAROJINI(F) 000,MAILATTY,                                    IRINGOL-683548 1738024584 NO RISK FACTORS YES 30
100 LF1525965/7/646/4 4-RAYAMANGALAM NORTH BIJO JHON(M) 000,PUTHANPURACKAL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1739005298 NO RISK FACTORS YES 25
101 LF1642906/7/646/4 4-RAYAMANGALAM NORTH RAJAMMA(F) 000,THRISIAMANGALAM ,                                    IRINGOLE-683542 1738027760 NO RISK FACTORS YES 25
102 LF0483499/7/646/8 8-KEEZHILLAM EAST KUNJALI THANKAPPAN(M) 397,AREEKAL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738030072 NO RISK FACTORS YES 25
103 LF1539455/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU PRIYA VENU(F) 000,MANACKAKUDI,                                    ALLAPRA-683556 1738036681 NO RISK FACTORS YES 25
104 LF0472036/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST SARATHA PANABMBAN(F) 556,NELLANGUZHI,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738079299 NO RISK FACTORS YES 25
105 LF1012102/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST AJEESHKUMAR(M) 486,KALARIKKAL,                                    MAITHRINAGAR-683545 1738114729 NO RISK FACTORS YES 25
106 LF0989424/7/646/6 6-ATTUPADI AYYAPPAN(M) 65,MADATHOLI,                                    VAYKARA-683549 1738028501 NO RISK FACTORS YES 25
107 LF1011488/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST SAJI E T(M) 318,PARAYILPUTENPUIARAYIL,                                    THRIKKULATHOOR-683541 1738027845 NO RISK FACTORS YES 25
108 LF0479993/7/646/5 5-VAIKKARA LISSY ELDHOSE(M) 589,NARIYALIL,                                    VAIKARA-683549 1738047384 NO RISK FACTORS YES 25
109 LF0481932/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST SINDHU P P(F) 351,CHAMAKALA,                                    KEEZHILAM-683541 1738102161 NO RISK FACTORS YES 25
110 LF1022707/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST BINOFI(F) 000,NJARAKKATTIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738069964 NO RISK FACTORS YES 25
111 LF0988157/7/646/5 5-VAIKKARA KARTHU KUNJAPPAN(F) 141,KULAVELI,                                    V AYKARA-683548 1738046111 NO RISK FACTORS YES 25
112 LF0459880/7/646/6 6-ATTUPADI SHAJAN P THOMAS(M) 485,PALLIMOLATH,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738047514 NO RISK FACTORS YES 25
113 LF0459728/7/646/6 6-ATTUPADI MAHESH T C(M) 641,THOZHUTHUNGAL,                                    RAYAMANAGALAM, NELLIMOLAM-683545 1738128357 NO RISK FACTORS YES 25
114 LF0991480/7/646/6 6-ATTUPADI SUNEESHKUMAR(M) 459,VATTEKATT,                                    VENGOLA-683556 1738125056 NO RISK FACTORS YES 25
115 LF0471567/7/646/14 7-ARUNNOTTY AARU MARY T P(F) 304,THANNIKKAMATTAM,                                    PARAMBIPEEDIKA-683541 1738127874 NO RISK FACTORS YES 25

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക (ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍)

SLNo SURVEY CODE WARD NAME HEAD OF THE FAMILY ADDRESS RATION CARD NUMBER RISK FACTORS MARK ENTERED TOTAL MARK
1 LF0544982/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH KUNJUMON(M) 000,AYATHARA,                                        IRINGOL -683542 1738106893 MENTALLY CHALLENGED/BLIND/DISABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
2 LF0956842/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA VIJAYAM(F) 390,MALIL,                                        VALAYANCHIRA-683556 1738079397 MENTALLY CHALLENGED/BLIND/DISABLED,UNABLE TO WORK DUE TO DECEASE/ACCIDENT NO NEED OF MARK ENTRY -
3 LF0964378/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI ASA RAJENDRAN(F) 000,ARACKALAKUDY,                                        IRINGOL-683548 1738058988 MENTALLY CHALLENGED/BLIND/DISABLED,WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
4 LF0956242/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA AMMINI V T(F) 241,VALEKKARAMALIL,                                        PULLUVAZHI-683556 1738029194 MENTALLY CHALLENGED/BLIND/DISABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
5 LF0543791/7/646/17 7-ARUNNOTTY AARU T S UNNI(M) 200,THEKKEKALATHIL,                                        KEEZHILLAM-683541 1738030050 MENTALLY CHALLENGED/BLIND/DISABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
6 LF0965072/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI SATHEESH(M) 000,MAILADY,                                        IRINGOL-683548 1738024961 DIFFERNTLY ABLED,UNABLE TO WORK DUE TO DECEASE/ACCIDENT NO NEED OF MARK ENTRY -
7 LF0915972/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU USHA PRAKASH(F) 000,PANAMKUTTIYIL,                                        KEEZHILLAM-683541 1738110690 MENTALLY CHALLENGED/BLIND/DISABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
8 LF0544942/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH LEENA RAJESH(F) 603,THOTTIPPADAM,                                        KURUPPAMPADY-683545 1738047161 DIFFERNTLY ABLED,WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
9 LF0545067/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH SUVARNNA SABU(F) 000,KOLLIKKATTIL,                                        IRINGOL-683542 1738128459 DIFFERNTLY ABLED,WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
10 LF0543849/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST SUDHARMMA MANOJ(F) 385,VATTOLIL,                                        PULLUVAZHY-683541 1738116849 DESTITUDE NO NEED OF MARK ENTRY -
11 LF0543756/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST KAMALAM REVI(F) 540,NJALUPPADY,                                        RAYAMANGALAM-683545 1738085440 DIFFERNTLY ABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
12 LF0544022/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH KOTHA KONTHI(F) 220,CHIRAYANPADAM,                                        KEEZHILLAM-683541 1738069990 DIFFERNTLY ABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
13 LF0913548/7/646/3 3-MUDAKKIRAI JOY P J(M) 000,PAZHAMPILLYKUDIYIL,                                        MUDIKARAYI-683545 1738025016 DIFFERNTLY ABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
14 LF0543811/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH S S SURESH(M) 77,APACKAL,                                        PULLUVAZHY-683541 1738127753 DIFFERNTLY ABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
15 LF0543796/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU AJI M P(M) 286,PULIKKAL,                                        PULIKKAPPADY-683541 1738030113 DIFFERNTLY ABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
16 LF0918083/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH RAJENDRA PRASAD(M) 634,VEERANATT,                                        KEEZHILAM-683541 1738007894 DIFFERNTLY ABLED NO NEED OF MARK ENTRY -
17 LF0543864/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST ALICE JOSE(F) 607,AYYANTHOL,                                        VALAYANCHIRANGARA-683556 1738092039 TERMINALLY ILL,WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
18 LF0543772/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL AYYAPPANKUTTY(M) 14,KOZHIKKAKUDY,                                        RAYAMANGALAM-683545 1738081953 TERMINALLY ILL NO NEED OF MARK ENTRY -
19 LF0916158/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU KUJUKURUMBAN(M) 000,MUTHUKANAL,                                        KEEZHILLAM-683541 1738030074 TERMINALLY ILL NO NEED OF MARK ENTRY -
20 LF0544137/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST RAJAGOPALAPILLA(M) 487,KIZHAKKE PULIMOOTTIL,                                        KEEZHILLAM-683541 1738029985 TERMINALLY ILL NO NEED OF MARK ENTRY -
21 LF0544170/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST MARY JOSEPH(F) 494,VAZHAKULATHIL,                                        KEEZHILLAM-683541 1738093482 TERMINALLY ILL NO NEED OF MARK ENTRY -
22 LF0543904/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA V V RAJAMANI(M) 248,VELAMPARAMBIL,                                        PULLUVAZHY-683541 1738083645 TERMINALLY ILL NO NEED OF MARK ENTRY -
23 LF0543711/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST APPU T B(M) 581,THRISSIYAMANGALAM,                                        KURUPPAPPARA-683545 1738117788 TERMINALLY ILL NO NEED OF MARK ENTRY -
24 LF0543699/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST VIJAYAN V B(M) 13/A,NJALURPPADY,                                        KURUPPAPPARA-683545 1738085624 TERMINALLY ILL NO NEED OF MARK ENTRY -
25 LF0960757/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI RADHA UNNIKRISHNAN(F) 000,MUTHUPPULLIYIL,                                        VATTAKKATUPADY-683542 1738058789 TERMINALLY ILL NO NEED OF MARK ENTRY -
26 LF0799165/7/646/6 6-ATTUPADI TINTU K SAMUEL(F) 119,KAINIYIL,                                        ATTUPADY-683545 1628062702 TERMINALLY ILL NO NEED OF MARK ENTRY -
27 LF0965479/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI DAYASREE(F) 000,POTTAMKUDY,                                        IRINGOL-683548 1738003623 TERMINALLY ILL NO NEED OF MARK ENTRY -
28 LF0811765/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI MADHAVI(F) 449,PARAYIL,                                        MANAKKAPADY-683548 1631037108 TERMINALLY ILL NO NEED OF MARK ENTRY -
29 LF0544893/7/646/3 3-MUDAKKIRAI SASI V K(M) 189/18,VENTHURUTHY,                                        KURUPPAMPADY-683545 1738016251 TERMINALLY ILL NO NEED OF MARK ENTRY -
30 LF0794336/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH VIJAYAMMA BHASKARAN(F) 000,KOOTTUNGAL,                                        IRINGOL-683542 1736094474 UNMARRIED MOTHER,WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
31 LF0797088/7/646/5 5-VAIKKARA AMMINI K K(F) 000,KAINATHUPARAMBIL,                                        VAYKARA-683549 1738047537 UNMARRIED MOTHER NO NEED OF MARK ENTRY -
32 LF0543894/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA LATHIKA KUMARI(F) 778,NADUKANI,                                        PULLUVAZHY-683541 1738083658 UNMARRIED MOTHER NO NEED OF MARK ENTRY -
33 LF0544898/7/646/3 3-MUDAKKIRAI MARIYAMMA(F) 405,PUTHANKUDY,                                        KURUPPAMPADY-683545 1738047158 UNMARRIED MOTHER NO NEED OF MARK ENTRY -
34 LF0544146/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST THANGAMMA KUTTAPPAN(F) 493,ARAKKULANGARA,                                        KEEZHILLAM-683541 1738104080 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
35 LF0959679/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST MANOJ C N(M) 614,MANOJ NIVAS,                                        THATTAMPURANPADY-683541 1738028047 UNABLE TO WORK DUE TO DECEASE/ACCIDENT NO NEED OF MARK ENTRY -
36 LF0545055/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH ROSSY DEVASSY(F) 000,PARAMBI,                                        IRINGOL-683542 1738047905 UNABLE TO WORK DUE TO DECEASE/ACCIDENT NO NEED OF MARK ENTRY -
37 LF0545099/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH PATHAMAVATHY RAPPAI(F) 000,ARACKAL,                                        IRINGOL-683542 1738029274 UNABLE TO WORK DUE TO DECEASE/ACCIDENT NO NEED OF MARK ENTRY -
38 LF0963193/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI KRISHNANKUTTY M R(M) 000,MANGATTUKUNNATH,                                        IRINGOL-683548 1738058819 UNABLE TO WORK DUE TO DECEASE/ACCIDENT NO NEED OF MARK ENTRY -
39 LF0543757/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST SINDU RAJENDRAN(F) 30,KOTTATTIL,                                        KURUPPAMPADY-683545 1738121017 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
40 LF0543697/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST REMA DDEVI(F) 57,PANICHIKUDY,                                        KURUPPAMPADY EAST-683545 1738027946 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
41 LF0812360/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI AMMINI KRISHNANKUTTY(F) 526,CHOONOTHPARAMBIL,                                        IRINGOL-683545 1738085603 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
42 LF0961210/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI KARTHIKA K M(F) 00,KOZHIKKAL,                                        MANAKKAPADY-683548 1738058987 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
43 LF0543258/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI JANAKIYAMMA(F) 000,THACHAPPILLY,                                        IRINGOL-683548 1738079203 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
44 LF0961725/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI THULASI SANTHOSH(F) 000,PLATHOTTATHIL,                                        VATTAKKTAUPADY-683542 1739044357 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
45 LF0959534/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST SAROJINI KRISHNAN(F) 689,KARANCHERY,                                        KURUPPAMPADY-683541 1738085532 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
46 LF0964746/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI SUNIL(M) 653A,PERINCHERYPUTHENVEEDU,                                        IRINGOL-683548 1738101511 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
47 LF0964630/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI THANKAMMA M (F) 275,AMBALAKUDY,                                        IRINGOL-683540 1738079148 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
48 LF0959423/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST VIJI BOSE(F) 61,PURAVATHUKUDY,                                        KURUPPAMPADY-683545 1738128477 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
49 LF0964056/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI SELVY(F) 000,VISHNU BHAVAN,                                        IRINGOL-683548 1738126598 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
50 LF1526600/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI AISHA ALI(F) 000,ANJILIMOOTTIL,                                        VATTACKATTUPADI-684542 1738095229 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
51 LF1643401/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI PRAJITHA(F) 000,LAKHMINILAYAM,                                        MALAMURI-683541 1738125812 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
52 LF0543745/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST MANI MOHANDAS(F) 31,KOTTATTIL,                                        RAYAMANGALAM-683545 1738046976 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
53 LF0543692/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST DEVAKI K R(F) 436,KAKKARA,                                        THATTAMPURAM PADY-683545 1738027765 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
54 LF0543816/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH SOLY ANIL(F) 639,MANAPPURAM,                                        PULLUVAZHY-683541 1738123555 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
55 LF0544647/7/646/3 3-MUDAKKIRAI KAMALU SOMAN(F) 473,MLANKUZHI,                                        AIMURY-683544 1738047107 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
56 LF0913219/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH USHA KRISHNAN(F) 609,MANIYELIL,                                        KURUPPAMPADY-683545 1738112269 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
57 LF0544938/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH DEVAKI KUNJAPPAN(F) 602,PALLIKKAMALIL,                                        KURUPPAMPADY-683545 1738047202 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
58 LF0544919/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH THANGAMMA AYYAPPAN(F) 497,MADALAKUZHY,                                        KURUPPAMPADY-683545 1738029681 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
59 LF0912217/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH MARIYAMMA ITTIRA(F) 598,PUTHIYEDATH,                                        KURUPPAMPADY-683542 1738047186 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
60 LF0911547/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH SAROJINI KUTTAN(F) 533,THEKKEL,                                        KURUPPAMPADY-683542 1738127371 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
61 LF0795574/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH LEELAMMA GEORGE(F) 581,THEKKEKARA,                                        KURUPPAMPADY-683545 1738124752 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
62 LF0544918/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH RAJAMMA CHELLAPPAN(F) 000,ACHIKKAL,                                        KURUPPAMPADY-683545 1738047110 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
63 LF0794716/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH LALITHA(F) 000,MANKUDYPARAMBIL,                                        IRINGOL-683542 1738020607 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
64 LF0545046/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH PUSHPA JOY(F) 000,KALARKODE,                                        IRINGOL-683542 1738117855 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
65 LF0544975/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH OMANA REVI(F) 000,CHAKKIKALLUMPARAMBIL,                                        IRINGOL -683542 1738029393 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
66 LF0544910/7/646/3 3-MUDAKKIRAI CATHREENA THOMAS(F) 593,KADAPPARAMBIL,                                        MUDIKKARAI-683545 1738026397 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
67 LF0543822/7/646/15 15-MALAMURI KALIKUTTY KUNJU(F) 000,KOLAPPURAYIL,                                        VATTACKATTUPADY-683542 1738035900 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
68 LF0543851/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST BEENA SASI(F) 251,PULIKKAPPARA,                                        PULLUVAZHY-683541 1738099568 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
69 LF0956363/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA JALAJA K S(F) 340,KOTTETH,                                        VALAYAMCHIRA-683556 1738025571 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
70 LF0543891/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA SUNIL KUMAR(M) 781,AMBALATHINGAL,                                        PULLUVAZHY-683541 1738083628 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
71 LF0543931/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH AMMINI VELAYUDHAN(F) 337,PUTHANPURAYIL,                                        VALAYANCHIRANGARA-683556 1738104246 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
72 LF0955563/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH SYAMALA VIJAYAN(F) 105,KURUNGATT,                                        KEZHILLAM-683541 1738082111 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
73 LF0543949/7/646/11 11-NELLIMOLAM SARALA P S(F) 548,PONNAMBILIKKUDY,                                        PULLUVAZHY-683541 1738082144 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
74 LF0809021/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU SARADA C(F) 000,PUTHENVEETTIL,                                        KEEZHILLAM-683541 1738128009 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
75 LF0914490/7/646/5 5-VAIKKARA CHELLAMMA VELAYUDHAN(F) 259,CHAKKANGAPADY,                                        VAYKARA-683549 1738047618 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
76 LF0796276/7/646/3 3-MUDAKKIRAI ACHAMM AMATHEW(F) 000,PUTHUKKAD,                                        MUDIKKIRAYI-683545 1738114235 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
77 LF0544983/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH RENU KANNAPPAN(F) 000,PANCHAKATTIL,                                        IRINGOL -683542 1738029694 WIDOW NO NEED OF MARK ENTRY -
78 LF0543923/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH REMANI K C(F) 309,KALLUKUTHYMOLAM,                                    KEEZHILLAM-683541 1738069919 NO RISK FACTORS YES 75
79 LF0544967/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH SHIVAN(M) 000,VILAKKITHARA,                                    IRINGOL -683542 1738029629 NO RISK FACTORS YES 70
80 LF0544920/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH KUNJUMON P K(M) 000,PULIMALAYIL,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738047131 NO RISK FACTORS YES 70
81 LF0544224/7/646/8 8-KEEZHILLAM EAST T A THANGAPPAN(M) 176,MUNDAKKALIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738124568 NO RISK FACTORS YES 70
82 LF0544034/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH BIJI(F) 550,POTTACKAKKUDY,                                    KEEZHILLAM-683541 1738093485 NO RISK FACTORS YES 70
83 LF0543962/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH PARVATHY YASODHARAN(F) 217,VAZHAYIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738081962 NO RISK FACTORS YES 70
84 LF0544953/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH VELAYUDHAN P V(M) 000,PARETHUKULANGARA,                                    IRINGOL -683548 1738029688 NO RISK FACTORS YES 60
85 LF0543910/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA PARUKUTTY K K(F) 361,KAICKAL,                                    VALAYANCHIRANGARA-683546 1738078577 NO RISK FACTORS YES 60
86 LF0544915/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH GANGADHARAN K S(M) 555,KALARIKKAL,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738075058 NO RISK FACTORS YES 60
87 LF0544927/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH JOSE(M) 000,OORUTHUMKUDY,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738047117 NO RISK FACTORS YES 60
88 LF0913143/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH GEETHA M K(F) 000,KOTTICHALIL,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738027975 NO RISK FACTORS YES 60
89 LF0916775/7/646/8 8-KEEZHILLAM EAST SOMAN U K(M) 373,SUNIL NIVAS,                                    KEEZHILLAM-683541 1738029891 NO RISK FACTORS YES 60
90 LF0543933/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH DEVAKI KUMARAN(F) 01,MUTHALAPARAMBIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738069643 NO RISK FACTORS YES 60
91 LF0911735/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH BABU K V(M) 189,KALARKOTT,                                    IRINGOL-683545 1738029680 NO RISK FACTORS YES 55
92 LF0543921/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH VELLANI AZHAKAN(M) 307,KALLUKUTHYMOLAM,                                    KEEZHILLAM-683541 1738078599 NO RISK FACTORS YES 55
93 LF0911316/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH SHAJI M N(M) 000,MANAYKAKUDY,                                    KURUPPAMPADY-683542 1738010321 NO RISK FACTORS YES 55
94 LF0543144/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI ANILA ANEESH(F) 000,KANJIRAKKADAN,                                    PEECHANAMMUGAL-683548 1738079257 NO RISK FACTORS YES 55
95 LF0543928/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH ABHILASH(M) 83,OONJOLIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738104283 NO RISK FACTORS YES 55
96 LF0543925/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH KUTTAN AZHAKAN(M) 308,KALLUKUTHYMOLAM,                                    KEEZHILLAM-683541 1738078636 NO RISK FACTORS YES 55
97 LF0918162/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH BINDU K S(F) 443,MANU BHAVAN,                                    KEEZHILAM-683541 1738082175 NO RISK FACTORS YES 55
98 LF0918793/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH BENNY C DANIEL(M) 607,BESEENA HOUSE,                                    KEEZHILLAM-683541 1738069897 NO RISK FACTORS YES 55
99 LF0916682/7/646/8 8-KEEZHILLAM EAST INDHIRA CHANDRAN(F) 58,ENALIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738029787 NO RISK FACTORS YES 55
100 LF0916499/7/646/8 8-KEEZHILLAM EAST RAMACHANDRAN NAIR(M) 56,PARIYARATH,                                    KEEZHILAM-683541 1738124136 NO RISK FACTORS YES 55
101 LF0544889/7/646/3 3-MUDAKKIRAI BINDU BIJU(F) 631,CHAMAKKALA,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738101449 NO RISK FACTORS YES 55
102 LF0543208/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI GIREESH KUMAR V M(F) 000,VILAVATHU,                                    VATTACKATTUPADI-683542 1738058886 NO RISK FACTORS YES 55
103 LF1643164/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI AMMINI(F) 000,ERAMBIL,                                    MANACKAPADI-683548 1738079225 NO RISK FACTORS YES 50
104 LF0794231/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH SREENIVASAN(M) 000,MADATHIPARAMBIL,                                    IRINGOL-683542 1630114980 NO RISK FACTORS YES 50
105 LF0543906/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA JAYAKUMARI SAJEEV(F) 749,NADUKUDY,                                    PULLUVAZHY-683541 1730034054 NO RISK FACTORS YES 50
106 LF0956081/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA LATHA BALAN(F) 23B,SREEVILASAM,                                    PULLAMVAZHI-683541 1738113144 NO RISK FACTORS YES 50
107 LF0957106/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA SHEELA V N(F) 845,VAZHAYIL,                                    VALAYANCHIRA-683556 1738081213 NO RISK FACTORS YES 50
108 LF0957883/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA SINDHU SURESH(F) 287,ILLIKKAL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738098909 NO RISK FACTORS YES 50
109 LF0475522/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH MUHAMMED SHAJI(M) 776,KALLIKUNNEL,                                    PULLUVAZHY NORTH-683541 1738011634 NO RISK FACTORS YES 50
110 LF0543763/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL MANI DIVAKARAN(F) 189,NAKLIKKATTU,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738003430 NO RISK FACTORS YES 50
111 LF0543131/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI SUJATHA KRISHNANKUTTY(F) 000,MANGATTUKUNNATHU,                                    MANACKAPPADY-683548 1738058879 NO RISK FACTORS YES 50
112 LF0543227/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI SHAILA(F) 000,MANGATTUKUNNU,                                    MANAKKAPPADI-683548 1739014824 NO RISK FACTORS YES 50
113 LF0543899/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA MANZOOR(M) 000,NADAPARAMBIL,                                    PULLUVAZHY-683541 1738127672 NO RISK FACTORS YES 50
114 LF0543927/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH AYYAPPAN K A(M) 304,KALLUKUTHYMOLAM,                                    KEEZHILLAM-683541 1738078581 NO RISK FACTORS YES 50
115 LF0911149/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH PRASANNA ELDHOSE(F) 000,KURISINKAL,                                    KURUPPAMPADYT-683542 1738028213 NO RISK FACTORS YES 50
116 LF0544945/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH JANARDHANAN(M) 000,KARIKKALLIL,                                    IRINGOL -683548 1738124450 NO RISK FACTORS YES 50
117 LF0544896/7/646/3 3-MUDAKKIRAI KARTHYAYANI KUNJON(F) 242,MULAPPAN CHIRANGARA,                                    MUDIKKARAI-683545 1738028018 NO RISK FACTORS YES 50
118 LF0544905/7/646/3 3-MUDAKKIRAI SAJEEV(M) 621,CHATHUKKALA,                                    MUDIKKARAI-683545 1738000140 NO RISK FACTORS YES 50
119 LF0913476/7/646/3 3-MUDAKKIRAI SASU A P(M) 521,EIKARAKUDY,                                    MUDIKKARAYI-683545 1738003281 NO RISK FACTORS YES 50
120 LF0914551/7/646/5 5-VAIKKARA SOBHANA MANMADHAN(F) 000,MADASERRYKUDY,                                    VAYKARA-683549 1738047552 NO RISK FACTORS YES 50
121 LF0917400/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST AMINI ASOKAN(F) 595,KARIKATTIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738017945 NO RISK FACTORS YES 50
122 LF0918596/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH PAILY PAPPACHAN(M) 417,NEERNAMKUDIYIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738093465 NO RISK FACTORS YES 50
123 LF0918327/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH SOUMYA S(F) 302,CHIRANGARAKUDY,                                    KEEZHILLAM-683541 1738069997 NO RISK FACTORS YES 50
124 LF0812462/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI ANILKUMAR C K(M) 000,CHOONETHUPARAMBIL,                                    IRINGOL-683548 1738085595 NO RISK FACTORS YES 50
125 LF1503915/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH VIJESH K A(M) 263,KANJIRATHINGAL,                                    IRINGOLE-683545 1738099190 NO RISK FACTORS YES 45
126 LF0794121/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH THANKAMMA CHOTHI(F) 000,THACHINAL,                                    IRINGOL-683542 1738028165 NO RISK FACTORS YES 45
127 LF1502428/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH JOSEPH M A(M) 202,MATTEKKATTIL ,                                    PULLUVAZHI-683541 1738028989 NO RISK FACTORS YES 45
128 LF0810184/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH SANKARAN(M) 193,KUZHUMPZTTIL,                                    PULLUVETTY-683541 1738083492 NO RISK FACTORS YES 45
129 LF0911239/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH INDIRA VIJAYAN(F) 000,MUNDAMPARAMBIL,                                    KURUPPAPADY-683542 1738060814 NO RISK FACTORS YES 45
130 LF0475255/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH KRISHNAN (M) 141,MUNDAPPILLIL,                                    PULLUVAZHY-683541 1738083719 NO RISK FACTORS YES 45
131 LF0543887/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA MAHILAMANI(F) 281,VARIKKATTU,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738115277 NO RISK FACTORS YES 45
132 LF0543876/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST P N VASU(M) 547,PARAMBIL,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738082153 NO RISK FACTORS YES 45
133 LF0475413/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH SUNITHA SAJEEVAN(F) 512,KALATHIL,                                    PULLUVAZHY NORTH-683541 1738106378 NO RISK FACTORS YES 45
134 LF0543913/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA AMAL PRAKASH(M) 000,PULIYAMBILLY,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738100687 NO RISK FACTORS YES 45
135 LF0475499/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH FINAS MON C R(M) 773,CHETTUKUDY,                                    PULLUVAZHY NORTH-683541 1738058880 NO RISK FACTORS YES 45
136 LF1010784/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH RATHEESH(M) 000,KUZHIKKATTIL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738125665 NO RISK FACTORS YES 45
137 LF0957221/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA SONA ARUN(F) 354,KUTTICHIRA,                                    VALAYANCHIRA-683556 1738079521 NO RISK FACTORS YES 45
138 LF0475324/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH MARY MATHEW(F) 386,CHETTUKUZHIYIL,                                    PULLUVAZHY-683541 1738072148 NO RISK FACTORS YES 45
139 LF0965391/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI SAINA RAVI(F) 000,AALACKAL,                                    IRINGOL-683548 1738004901 NO RISK FACTORS YES 45
140 LF0811235/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI SANILKUMAR M A(M) 000,MOOLAMALIL,                                    MANAKKAPADY-683548 1738011804 NO RISK FACTORS YES 45
141 LF0543120/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI SANITHA RENJITH(F) 000,VALLIKKATTUMALI,                                    PEECHANAMUGAL-683548 1738079241 NO RISK FACTORS YES 45
142 LF0812233/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI ALI E S(M) 000,ENNAM PILAYIL,                                    MANAKKAPADY-683548 1738105867 NO RISK FACTORS YES 45
143 LF0810992/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI KARTHYAYANI RAJAN(F) 000,PUTHIRICHALIL,                                    PEEMPANAMMUKAL-683548 1738085494 NO RISK FACTORS YES 45
144 LF0543110/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI SUMI SINAJ(F) 000,KOTTAMURIKKAL,                                    MANACKAPPADI-683548 1738110540 NO RISK FACTORS YES 45
145 LF0543776/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL SANTHA KUMARI(F) 378,KAPPURIMALIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738079129 NO RISK FACTORS YES 45
146 LF0966610/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH JITHEESH V T(M) 000,VETTUKETTIPARA,                                    PULLUVAZHI-683541 1738029115 NO RISK FACTORS YES 45
147 LF0543799/7/646/16 16-PULLUVAZHI NORTH THANGAPPAN P M(M) 000,PARAPPURAM,                                    PULLUVAZHY NORTH-683541 1738029116 NO RISK FACTORS YES 45
148 LF0955946/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA LATHA RAJAN(F) 340,PERINCHIRA PUTHENVEEDU,                                    VALAYANCHIRA-683556 1738061920 NO RISK FACTORS YES 45
149 LF0543911/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA SAJI S(M) 189,OLEDATHU,                                    PULLUVAZHY-683541 1630124912 NO RISK FACTORS YES 45
150 LF0543798/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU KRISHNANKUTTY(M) 000,ANNISSERY POULOSE,                                    PARAMBIPPEEDIKA-683541 1738030077 NO RISK FACTORS YES 45
151 LF0544294/7/646/6 6-ATTUPADI SUJITHKUMAR M K(M) 139,MUNDUPALATHINGAL,                                    VAIKKARA-683549 1738047493 NO RISK FACTORS YES 45
152 LF0544262/7/646/6 6-ATTUPADI ASWATHY JOJI(F) 680,MOLATHUKUDY,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738082028 NO RISK FACTORS YES 45
153 LF0799042/7/646/6 6-ATTUPADI OMANA CHANDRAN(F) 641,THOZHUTHUNGAL,                                    NELLIMOLAM-683545 1738082148 NO RISK FACTORS YES 45
154 LF0914002/7/646/3 3-MUDAKKIRAI VARGHESE(M) 000,CHULLIKKAL,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738047178 NO RISK FACTORS YES 45
155 LF0544930/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH V K JOY(M) 000,VATTAPARAMBIL,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738046884 NO RISK FACTORS YES 45
156 LF0544913/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH PRAVEEN KURIYAKOSE(M) 000,MOOSAPPILLY,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738003357 NO RISK FACTORS YES 45
157 LF0910189/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH THANKAMMA AYYAPPANKUTTY(F) 000,KURUTHILAKATTUPARAMBIL,                                    IRINGOL-683542 1738114396 NO RISK FACTORS YES 45
158 LF0915658/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU OMANA BOSE(F) 556,VATTAPARAMBIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738112661 NO RISK FACTORS YES 45
159 LF0809511/7/646/8 8-KEEZHILLAM EAST PENNAMMA JOSEPH(F) 000,PAZHUPARAMBIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738030035 NO RISK FACTORS YES 45
160 LF0544948/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH MANJU M P(F) 000,KANNYADATHU ,                                    IRINGOL -683548 1738123455 NO RISK FACTORS YES 45
161 LF0543886/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA MINI RENEESH(F) 828,PANANJIKKAL,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1739063839 NO RISK FACTORS YES 45
162 LF0543916/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH THANGAPPAN K A(M) 305,KALLUKUTHYMOLAM,                                    KEEZHILLAM-683541 1738078549 NO RISK FACTORS YES 45
163 LF0955211/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH SYAMKUMAR S(M) 98,GOURINANDANAM,                                    KEEZHILLAM-683541 1738069818 NO RISK FACTORS YES 45
164 LF0955313/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH BIJI MANI(F) 94,KEEPADATHIL,                                    KEEZHILLM-683541 1738083715 NO RISK FACTORS YES 45
165 LF0918881/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH SELIL(F) 556,PALLIPURAYIDATHIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738070017 NO RISK FACTORS YES 45
166 LF0544068/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST RADHAKRISHNAN P T(M) 71,PATHIPPILLIKKUDY,                                    KEEZHILLAM-683541 1738103245 NO RISK FACTORS YES 45
167 LF0544052/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST ANANDHAVALLY SASI(F) 133,PUTHANPURAKKAL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738048111 NO RISK FACTORS YES 45
168 LF0910373/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH SUDHAKARAN K R(M) 000,KIZHAKKEPURAYIL,                                    IRINGOL-683542 1738127593 NO RISK FACTORS YES 45
169 LF0543689/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST SASIDHARAN K R(M) 499,MALIYEKKAL,                                    KURUPPAMPADY EAST-683545 1738124619 NO RISK FACTORS YES 45
170 LF1539848/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH ANILKUMAR(M) 000,VARIYELIL,                                    IRINGOLE-683548 1738024688 NO RISK FACTORS YES 40
171 LF0543769/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL SHYAMALA(F) 182,PUTHETTU,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738083170 NO RISK FACTORS YES 40
172 LF0914645/7/646/5 5-VAIKKARA SARASUKUMARAN(F) 19,MOLATHKUDY,                                    VAYKARA-683549 1738027733 NO RISK FACTORS YES 40
173 LF0794648/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH KUTTAPPAN(M) 000,PARAPATTUKUDY,                                    IRINGOL-683542 1738028070 NO RISK FACTORS YES 40
174 LF0544679/7/646/3 3-MUDAKKIRAI AMBEDKAR(M) 588,MULAPPANCHIRANGARA,                                    MUDIKKARAI-683545 1738117335 NO RISK FACTORS YES 40
175 LF0544427/7/646/6 6-ATTUPADI PENNAMMA AYYAPPAN(F) 713,SARPPAKKAVUNGAL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738081986 NO RISK FACTORS YES 40
176 LF1022459/7/646/5 5-VAIKKARA SUBRAN(M) 354,NEELAMVELIL,                                    VAYKARA-683549 1738047560 NO RISK FACTORS YES 40
177 LF1022575/7/646/5 5-VAIKKARA BEJIN(F) 112,KOTTIKKAL,                                    VAYKARA-683549 1738047422 NO RISK FACTORS YES 40
178 LF0915091/7/646/5 5-VAIKKARA SWAPNA PRAKASH(F) 000,MADASERKUDY,                                    VAYKARA-683549 1738116318 NO RISK FACTORS YES 40
179 LF0964853/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI SREEKALA(F) 000,TRHEKKEPALIYELIL,                                    IRINGOL-683548 1738011162 NO RISK FACTORS YES 40
180 LF0914807/7/646/5 5-VAIKKARA KAVITHA DILEEP(F) 000,MANJALI,                                    VAYKARA-683549 1738047551 NO RISK FACTORS YES 40
181 LF0797813/7/646/5 5-VAIKKARA SHAJI VINCENT(F) 000,THOLAMPARAYIL,                                    VAYKARA-683549 1738115880 NO RISK FACTORS YES 40
182 LF0798901/7/646/6 6-ATTUPADI RAJU K V(M) 249,KOTTAYIKANDAM,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738028495 NO RISK FACTORS YES 40
183 LF0799455/7/646/6 6-ATTUPADI SANTHOSH(M) 478,ARIYAPPURAM,                                    ATTUPADY-683545 1738082955 NO RISK FACTORS YES 40
184 LF0963018/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI SHAIJU(M) 483,KANAMADATHIL,                                    IRINGOL-683548 1738119138 NO RISK FACTORS YES 40
185 LF0543818/7/646/15 15-MALAMURI SHAJAN AYYAPPAN(M) 290,KANJIRAKKADAN,                                    MALAMURI-683541 1738029149 NO RISK FACTORS YES 40
186 LF0543897/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA RAJAMMA  N V(F) 203,PULIKKAL,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738099156 NO RISK FACTORS YES 40
187 LF0919232/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH MANU P A(M) 155,PARAPURAM,                                    KEEZHILAM-683544 1738082167 NO RISK FACTORS YES 40
188 LF0918511/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH SUNILJITH(M) 212,VAZHAYIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738069841 NO RISK FACTORS YES 40
189 LF0918963/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH OMANA(F) 480,MANGATTIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738097658 NO RISK FACTORS YES 40
190 LF0918697/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH DERIN PHILIP(M) 140,ANGEL BHAVAN,                                    KEEZHILLAM-683541 1738116647 NO RISK FACTORS YES 40
191 LF0917972/7/646/10 10-KEEZHILLAM NORTH RAJAN K P(M) 379,KUZHUPPILLYMOOLA,                                    KEEZHILLAM-683541 1734017942 NO RISK FACTORS YES 40
192 LF0797413/7/646/5 5-VAIKKARA SUNUMOL JAGADHEESH(F) 525G,KOOVAPARAMBIL,                                    VAYKARA-683549 1738029942 NO RISK FACTORS YES 40
193 LF0796965/7/646/5 5-VAIKKARA REJI K P(M) 158,KARIPPAMOOLAYIL,                                    VAYKARA-683549 1738117679 NO RISK FACTORS YES 40
194 LF0544900/7/646/3 3-MUDAKKIRAI JOBY VARKEY(M) 253,EANNIRI,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738047163 NO RISK FACTORS YES 40
195 LF0544895/7/646/3 3-MUDAKKIRAI BINDHU RUPESH(F) 897,PUTHANPURAKKAL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738126418 NO RISK FACTORS YES 40
196 LF0544885/7/646/3 3-MUDAKKIRAI BABU BAHANAN(M) 674,PUTHANPURAYIL,                                    MUDIKKARAI-683545 1738007843 NO RISK FACTORS YES 40
197 LF0795898/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH SATHEESAN A S(M) 000,PATHIKKAL,                                    KURUPPAMPADY-683545 1739046890 NO RISK FACTORS YES 40
198 LF0545080/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH AJI(M) 000,CHAKKIKALLUMPARAMBIL,                                    IRINGOL-683542 1738047194 NO RISK FACTORS YES 40
199 LF0545056/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH M G SADANANDHAN(M) 152,MAREKKADANA,                                    IRINGOL-683548 1738029499 NO RISK FACTORS YES 40
200 LF0545088/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH BINOY(M) 000,PUTHANVELIYIL,                                    IRINGOL-683542 1738029559 NO RISK FACTORS YES 40
201 LF0545023/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH MARY DAVID(F) UA/404/B,KANNANPUZHA,                                    IRINGOL-683542 1738093416 NO RISK FACTORS YES 40
202 LF0544904/7/646/3 3-MUDAKKIRAI RAJU P S(M) 349/1,SATHYAVILA,                                    CHERUKUNNAM-683545 1738108883 NO RISK FACTORS YES 40
203 LF0913846/7/646/3 3-MUDAKKIRAI SMITHA SUNIL(F) 000,PATTARUMADAM,                                    MUDIKARAYI-683545 1738110413 NO RISK FACTORS YES 40
204 LF0544903/7/646/3 3-MUDAKKIRAI RAJEEV K A(M) 394,KAITHAVALAPPIL,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738047085 NO RISK FACTORS YES 40
205 LF0544891/7/646/3 3-MUDAKKIRAI ANURAJ P R(M) 391,PULACHIRANGARA,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738047167 NO RISK FACTORS YES 40
206 LF0544700/7/646/3 3-MUDAKKIRAI SHIVAN(M) 390,THENDUNGAPARAMBIL,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738047119 NO RISK FACTORS YES 40
207 LF0544658/7/646/3 3-MUDAKKIRAI BINCHU A C(M) 306,ATTUPURATHUKUDY,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738047213 NO RISK FACTORS YES 40
208 LF0484209/7/646/3 3-MUDAKKIRAI BINJU V K(M) 402,ATTUPURATHUKUDI,                                    KURUPPAMPADI-683545 1738047140 NO RISK FACTORS YES 40
209 LF1643394/7/646/3 3-MUDAKKIRAI ELDHOSE VARGHESE(M) 452,ARACKAPPADY,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738046635 NO RISK FACTORS YES 40
210 LF1643390/7/646/3 3-MUDAKKIRAI M.K SURESH(M) 000,MATTATHIL,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738128479 NO RISK FACTORS YES 40
211 LF0913920/7/646/3 3-MUDAKKIRAI BASIL BABY(M) 497,CHIRANGARA,                                    MUDIKARAYI-683545 1738047063 NO RISK FACTORS YES 40
212 LF0544974/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH BINDU P V(F) 174,PALLACHERI,                                    IRINGOL -683548 1738106363 NO RISK FACTORS YES 40
213 LF0917215/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST SOSAMMA MATHAI(F) 294,MELEKKAKUDY,                                    KEEZHILLAM-683541 1738125354 NO RISK FACTORS YES 35
214 LF0812126/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI INDHIRA SOMASEKHARAN(F) 00,ILLATHUVAYALAKRA,                                    MANAKKAPADY-683548 1738115994 NO RISK FACTORS YES 35
215 LF0914144/7/646/4 4-RAYAMANGALAM NORTH SHEEBA KISHORE(F) 000,PARAKUTTY,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738028478 NO RISK FACTORS YES 35
216 LF0543958/7/646/11 11-NELLIMOLAM DIVAKARAN(M) 378,THEKKUMKATTIL,                                    PULLUVAZHY-683541 1738127318 NO RISK FACTORS YES 35
217 LF1540605/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU KURUMBAN GOPI(M) 000,PALIYELIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738082018 NO RISK FACTORS YES 35
218 LF1022993/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA RATHEESH(M) 869,CHALIL,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738011673 NO RISK FACTORS YES 35
219 LF0543930/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH RATHEESH KUMAR P K(M) 101,PULIYAMBILLY MOLATH,                                    KEEZHILLAM-683541 1738070015 NO RISK FACTORS YES 35
220 LF0543915/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH RENJAN K A(M) 62,KALLUKUTHYMOLAM,                                    KEEZHILLAM-683541 1738122182 NO RISK FACTORS YES 35
221 LF0919451/7/646/11 11-NELLIMOLAM PAUL K V(M) 552,PAINJASERIL,                                    METHALA-683541 1738083047 NO RISK FACTORS YES 35
222 LF0919353/7/646/11 11-NELLIMOLAM RENUKA DEVI(F) 342,MAPPALAYIL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738083739 NO RISK FACTORS YES 35
223 LF0543954/7/646/11 11-NELLIMOLAM KRISHNAN KUTTY(M) 200,KARIMATTOM,                                    PULLUVAZHY-683541 1738081908 NO RISK FACTORS YES 35
224 LF0962858/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI BINDU SAJI(F) 000,MANAKKEKUDY,                                    VATTAKKATTUPADY-683542 1738036591 NO RISK FACTORS YES 35
225 LF0543907/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA VASU V A(M) 748,VETTUKATTIL,                                    PULLUVAZHY-683541 1738053257 NO RISK FACTORS YES 35
226 LF0543848/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST CHAKKO JOSEPH(M) 86,PULIKUNNEL,                                    PULLUVAZHY-683541 1738082086 NO RISK FACTORS YES 35
227 LF0543095/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI MANJU SASI(F) 000,MATTATHIKUDY,                                    VATTACKATTUPADI-683548 1738079256 NO RISK FACTORS YES 35
228 LF0961517/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI SHAHUL HAMEED(M) 000,IRIYEKKULAM,                                    VATTAKKATTUPADY-683542 1947112741 NO RISK FACTORS YES 35
229 LF0810871/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI FOUSIYA VAHID(F) 000,MATTAPPALLIYIL,                                    VATTAKKATTUPADY-683548 1630115536 NO RISK FACTORS YES 35
230 LF0968353/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL SANTHOSH K K(M) 442,MEYKAPADY,                                    RAYAMANGALAM-683545 2263025072 NO RISK FACTORS YES 35
231 LF0543884/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST AJESH KUMAR(M) 000,ELANJIKKAMALIL,                                    THORUR-683581 1738029073 NO RISK FACTORS YES 35
232 LF0543872/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST NISSY MOHANAN(F) 472,KALLUMKOOTTATHIL,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738028893 NO RISK FACTORS YES 35
233 LF0959047/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST SATHI MOHAN(F) 641,NARIMOOTTIL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738079416 NO RISK FACTORS YES 35
234 LF0543290/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI BINDHU RAJEEV(F) 37,VAZHAYIL,                                    IRINGOL-683548 1738085616 NO RISK FACTORS YES 35
235 LF0544197/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST AMMINI KUNJUMON(F) 393,MANDANATHUKUDIYIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738029711 NO RISK FACTORS YES 35
236 LF0917682/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST REMYA ANEESH(F) 603,ARISERIYIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738124447 NO RISK FACTORS YES 35
237 LF0544422/7/646/6 6-ATTUPADI SARAMMA POULOSE(F) 140,KUNNATHUKUDY,                                    VAIKKARA-683549 1738047438 NO RISK FACTORS YES 35
238 LF0544407/7/646/6 6-ATTUPADI SANAL KUMAR M A(M) 400/A,MOLATHUKUDY,                                    ATTUPADY-683545 1738118238 NO RISK FACTORS YES 35
239 LF0544302/7/646/6 6-ATTUPADI SARAMMA JOSEPH(F) 121,PUTHANVEETTIL,                                    VAIKKARA-683549 1738083177 NO RISK FACTORS YES 35
240 LF0544578/7/646/4 4-RAYAMANGALAM NORTH SAJITHA JAYAN(F) 140,MADALAKUZHI,                                    RAYAMANAGALAM -683545 1738028466 NO RISK FACTORS YES 35
241 LF0912530/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH SIBY(M) 000,KAYYALAKKAKATH,                                    IRINGOL-683542 1738117624 NO RISK FACTORS YES 35
242 LF0795801/7/646/2 2-IRINGOLE NORTH LEKHA JIBU(F) 000,MALIKUDY,                                    IRINGOL-683545 1738029568 NO RISK FACTORS YES 35
243 LF0545073/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH SURESH(M) 282,ALPPARAPARAMBIL,                                    IRINGOL-683542 1738029635 NO RISK FACTORS YES 35
244 LF0544978/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH SAROJINI(F) 000,MULLASSERY,                                    IRINGOL -683542 1738029332 NO RISK FACTORS YES 35
245 LF0915440/7/646/6 6-ATTUPADI DOLY BENNY(F) 389,INCHAPPILLIL,                                    AATTUPADY-683545 1738117018 NO RISK FACTORS YES 35
246 LF0798681/7/646/6 6-ATTUPADI RAJI RAJAN(F) 000,EECHARAMATTUKANDAM,                                    ATTUPADY-683545 1738106233 NO RISK FACTORS YES 35
247 LF0543787/7/646/17 7-ARUNNOTTY AARU BINDU P P(F) 258,THEKKEKALATHIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738030084 NO RISK FACTORS YES 35
248 LF0917297/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST MARY K V(F) 172,POMAKKAL,                                    KEEZHILAM-683541 1738082085 NO RISK FACTORS YES 35
249 LF0917093/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST JAYADEVI JAYAN(F) 375,MUDAYELIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738118484 NO RISK FACTORS YES 35
250 LF0544184/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST RADHAMANI(F) 357,MINIBHAVAN,                                    KEEZHILLAM-683541 1738083582 NO RISK FACTORS YES 35
251 LF0544113/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST JAGATHY MOHANAN(F) 340,KUMBAKAPPILLY,                                    KEEZHILLAM-683541 1738028197 NO RISK FACTORS YES 35
252 LF0916610/7/646/8 8-KEEZHILLAM EAST LEELA MATHAI(F) 32,VALIYAKANDATHIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738109185 NO RISK FACTORS YES 35
253 LF0915738/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU SUMA P V(F) 381,KALLINKAL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738030120 NO RISK FACTORS YES 35
254 LF0915586/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU SHIBITHA T G(F) 341,THEVARUKUDY,                                    KEEZHILLZM-683541 1738047609 NO RISK FACTORS YES 35
255 LF0543794/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU K K ELDHOSE(M) 211,KUZHIKKATTIL,                                    THAIKKARA-683545 1738083118 NO RISK FACTORS YES 35
256 LF0543854/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST GEORGE M J(M) 608,MOLEKUNNEL,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738093456 NO RISK FACTORS YES 35
257 LF1643409/7/646/4 4-RAYAMANGALAM NORTH THANKAMMA (F) 000,PARAYIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1700043737 NO RISK FACTORS YES 30
258 LF1504787/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL LAIJU C R(M) 000,CHAMAKKALAYIL ,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738082036 NO RISK FACTORS YES 30
259 LF1526370/7/646/6 6-ATTUPADI SOUMYA BIJU(F) 000,MEPILLIL,                                    NELLIMOLAM-683545 1738082108 NO RISK FACTORS YES 30
260 LF0544971/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH ELSY BAIGUNDASAGU(F) 404/D,NEDUMALATHANDAYIL,                                    IRINGOL -683542 1738116913 NO RISK FACTORS YES 30
261 LF0543901/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA OMANA THOMAS(F) 263,CHANDANAPARAMBIL,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738128153 NO RISK FACTORS YES 30
262 LF0543914/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA PRIYA MANIKANDHAN(F) 124,PUTHANPURAKKAL,                                    PULLUVAZHY-683541 1738109920 NO RISK FACTORS YES 30
263 LF0956966/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA SANTHA VISWANATHAN(F) 233,VALIYAVEETTIL,                                    PIULLUVAZHI-683541 1738100989 NO RISK FACTORS YES 30
264 LF0958669/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST AJEESH(M) 500,KOZHIVALANMATTOM,                                    PULLUVAZHI-683541 1736067545 NO RISK FACTORS YES 30
265 LF0967960/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL SURESH NARAYANAN(M) 000,THOLANDEL,                                    IRINGOL-683542 1738125668 NO RISK FACTORS YES 30
266 LF0812593/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI GOPALAN P(M) 88,KALRIKUDY,                                    KIRUPPAPPARA-683548 1738120156 NO RISK FACTORS YES 30
267 LF0812730/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI MARYKUTTY(F) 00,VAZHAYIL,                                    IRINGOL-683548 1738105881 NO RISK FACTORS YES 30
268 LF0963587/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI MARIKUTTY JOY(F) 000,VETTUKALPURATH,                                    IRINGOL-683548 1527069417 NO RISK FACTORS YES 30
269 LF0544964/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH MANJU AGUSTIN(F) 000,KAYYALAKUDY,                                    IRINGOL -683542 1738118450 NO RISK FACTORS YES 30
270 LF0544322/7/646/6 6-ATTUPADI SASI P C(M) 385,PUTHANPURA,                                    ATTUPADY-683545 1738102671 NO RISK FACTORS YES 30
271 LF0544966/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH KUMARI RAJAN(F) 283,THELAKKATTUKUDY,                                    IRINGOL -683542 1738117934 NO RISK FACTORS YES 30
272 LF0544972/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH GOWRI GOPI(F) 283/G,NALUKANDAM,                                    IRINGOL -683542 1738118361 NO RISK FACTORS YES 30
273 LF0545026/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH LEELA KRISHNAN KUTTY(F) 000,NAKLIKKATTU,                                    IRINGOL-683542 1738029640 NO RISK FACTORS YES 30
274 LF0545042/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH MANI VALSALAN(F) 000,THANNIKKAMATTOM,                                    IRINGOL-683542 1738098575 NO RISK FACTORS YES 30
275 LF0545050/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH JOHNSON S S(M) 000,SATHYAVILAYIL,                                    IRINGOL-683542 1738116505 NO RISK FACTORS YES 30
276 LF0910274/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH SABU P M(M) 000,PUTHENVELIYIL,                                    IRINGOL-683542 1738029363 NO RISK FACTORS YES 30
277 LF0545034/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH SUJATHA SATHYAN(F) 000,THAYYIL,                                    IRINGOL-683542 1738029586 NO RISK FACTORS YES 30
278 LF0796136/7/646/3 3-MUDAKKIRAI JIJO M KORAN(M) 853,MUKKANAMCHERY,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738046701 NO RISK FACTORS YES 30
279 LF0963925/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI UNNIKRISHNAN(M) 000,KARIVELIPURAYIDAM,                                    IRINGOL-683548 1738128035 NO RISK FACTORS YES 30
280 LF1504896/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL SUJATHA MOHAN(F) 000,CHACKKALAKUDI,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738102849 NO RISK FACTORS YES 25
281 LF1526075/7/646/4 4-RAYAMANGALAM NORTH DEEPA SUNIL(F) 000,MOLATHU,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738028153 NO RISK FACTORS YES 25
282 LF1525656/7/646/3 4-RAYAMANGALAM NORTH SAYI LAKHMI MAHESH(F) 000,PALLIMATTOM,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738119544 NO RISK FACTORS YES 25
283 LF0968235/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL LALITHA(F) 181,PUTHETT,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738047177 NO RISK FACTORS YES 25
284 LF1526630/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST ANJU SIBIN(F) 000,KUNNUMPURATHU,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738122202 NO RISK FACTORS YES 25
285 LF0480414/7/646/4 4-RAYAMANGALAM NORTH AJI K K(M) 000,KOTTAYIKANDAM,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738280884 NO RISK FACTORS YES 25
286 LF1502195/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST BILNA JOY(F) 22,MALAMBARACKAL,                                    PULLUVAZHI-683541 1628077444 NO RISK FACTORS YES 25
287 LF0909561/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH SAJEEVAN P A(M) 000,PERUMBILAKKAT KUDY,                                    IRINGOL-683542 1738029700 NO RISK FACTORS YES 25
288 LF0798269/7/646/6 6-ATTUPADI ELDHO KURIAKOSE(M) 90,PARAPPATT,                                    NELLIMOLAM-683545 1738082063 NO RISK FACTORS YES 25
289 LF1554350/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU VIJIMOL M.T(F) 000,MOTTIYATTIL,                                    KEEZHILLAM-683541 1738029740 NO RISK FACTORS YES 25
290 LF1504501/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL SIVAN P.C(M) 0,PULICKAPARA,                                    PULLUVAZHI-683541 1738029183 NO RISK FACTORS YES 25
291 LF1540950/7/646/5 5-VAIKKARA SIVAN K.M(M) 000,KOTTAMMALAYIL,                                    NELLADU-683541 1738047431 NO RISK FACTORS YES 25
292 LF0544980/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH VALSA ANTONY(F) 000,CHETHIVELIYAKATHU,                                    IRINGOL -683542 1738126424 NO RISK FACTORS YES 25
293 LF0545095/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH C S BOBAN(M) 691,CHETHIVELIYAKATHU,                                    IRINGOL-683542 1738052869 NO RISK FACTORS YES 25
294 LF1022055/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH BENNY K J(M) 000,VATTAPARAMBIL,                                    IRINGOL-683542 1738022936 NO RISK FACTORS YES 25
295 LF0967688/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL POULOSE(M) 684,MULLEKUDY,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738028379 NO RISK FACTORS YES 25
296 LF0967541/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL ABRAHAM(M) 525,PARACKAL,                                    IRINGOL-683542 1738079232 NO RISK FACTORS YES 25
297 LF0969169/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL BAIJU P B(M) 422,PUTHIYEDATH,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738105915 NO RISK FACTORS YES 25
298 LF0969027/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL AJEESH(M) 506,KUZHIPPILLYTHOTTATHIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1740045325 NO RISK FACTORS YES 25
299 LF0968943/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL THOMAS M GEORGE(M) 580,PULIKKAKUDY,                                    IRINGOL-683542 1739046128 NO RISK FACTORS YES 25
300 LF0968846/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL MINIMOL(F) 621,ATTUCHIRAYIL,                                    IRINGOL-683548 1738126681 NO RISK FACTORS YES 25
301 LF0968777/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL ANILKUMAR(M) 673,KARIKKAL,                                    RAYAMANGALM-683545 1738027880 NO RISK FACTORS YES 25
302 LF0968677/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL MATHAI(M) 535,OROZHINGARA,                                    IRINGOL-683542 1738085514 NO RISK FACTORS YES 25
303 LF0968587/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL JOLLY KURIAKOSE(M) 273,MADATHIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1739035723 NO RISK FACTORS YES 25
304 LF0968481/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL GEORGE THOMAS(M) 403,KAVAMAMALIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738124402 NO RISK FACTORS YES 25
305 LF0966994/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL SAJEESHKUMAR(M) 552,KANAPURAM,                                    IRINGOL-683542 1628028819 NO RISK FACTORS YES 25
306 LF0967823/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL RESHMA(F) 13,MOOLEPARAMBIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738127403 NO RISK FACTORS YES 25
307 LF0964506/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI BINU P R(M) 000,PARAMBIKUDY,                                    IRINGOL-683548 1738058871 NO RISK FACTORS YES 25
308 LF0543277/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI JAISON GEORGE(M) 925,PARUTHELY,                                    IRINGOL-683548 1738085493 NO RISK FACTORS YES 25
309 LF0543267/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI AMMINIKUTTAN(M) 000,MYLADI,                                    IRINGOL-683548 1738093238 NO RISK FACTORS YES 25
310 LF0961613/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI BINI JAMES(F) 000,PALATTY,                                    VATTAKKATTUPADY-683548 1736052999 NO RISK FACTORS YES 25
311 LF0543103/7/646/19 19-VATTACKATTUPADI AISHA SALIM(F) 000,THERIYIL,                                    VATTACKATTUPADI-683542 1738111868 NO RISK FACTORS YES 25
312 LF0960585/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST SALOMI JOTHOMAS  (F) 735B,KUTTAMPEROOR(CHAKKALACKAL,                                    KURUPPAMPADY-683545 1740011690 NO RISK FACTORS YES 25
313 LF0959275/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST SHIJU P N(M) 60,PURAVATHKUDY,                                    KURUPPAMPADY-683545 1738027780 NO RISK FACTORS YES 25
314 LF0543724/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST SANTHOSH G B(M) 52,RAJAN PARAMBIKUDY,                                    PERUMBAVOOR MUNICIPALITY, IRINGOL-683542 1738085592 NO RISK FACTORS YES 25
315 LF0543706/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST KURIYAN P U(M) 23,CHENGANATTUKUDY,                                    KURUPPAMPADY EAST-683545 1736074325 NO RISK FACTORS YES 25
316 LF0543703/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST RUKHMINI A K(F) 491,POONACHIKUDY,                                    KURUPPAMPADY EAST-683545 1738098535 NO RISK FACTORS YES 25
317 LF0543625/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST THULASAI SANTHOSH(F) 476,KARANCHERY,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738111836 NO RISK FACTORS YES 25
318 LF0543591/7/646/18 18-KURUPPAMPADY EAST MATHEW JOSEPH(M) 33,PALACKAPPILLY,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738096193 NO RISK FACTORS YES 25
319 LF0543786/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL MARY(F) 000,KAPPIKUZHICHALIL,                                    606, RAYAMANGALAM-683561 1738069746 NO RISK FACTORS YES 25
320 LF0543784/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL OMANA(F) 000,THEKKEPARAMBIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738083060 NO RISK FACTORS YES 25
321 LF0543783/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL JOHN BASLI(M) 544,OROZHINGARA,                                    IRINGOL -683542 1738120634 NO RISK FACTORS YES 25
322 LF0916249/7/646/7 7-ARUNNOTTY AARU MANOJ U P(M) 123,URUMBIL,                                    KEEZHILAM-683545 1738124041 NO RISK FACTORS YES 25
323 LF0544397/7/646/6 6-ATTUPADI SATHEESH KUMAR(M) 38/B,KOTTAKUDIYIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738097575 NO RISK FACTORS YES 25
324 LF0544318/7/646/6 6-ATTUPADI ANILA(F) 555,KAREELAMKANDAM,                                    RAYAMANGALAM-683545 1739064637 NO RISK FACTORS YES 25
325 LF0799863/7/646/6 6-ATTUPADI CHINNAMMA ELIYAS(F) 280,MADAPPILLIYIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738035860 NO RISK FACTORS YES 25
326 LF0799759/7/646/6 6-ATTUPADI SHIBUKUMAR(M) 000,PURAKKATT,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738081815 NO RISK FACTORS YES 25
327 LF0798801/7/646/6 6-ATTUPADI JAYA SIVADASAN(F) 430,CHEMBAKAPPILLY,                                    RAYAMAGALAM-683545 1738126479 NO RISK FACTORS YES 25
328 LF0797969/7/646/6 6-ATTUPADI SANU ANTONY(M) 518C,NELLIKKAL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738118430 NO RISK FACTORS YES 25
329 LF0544278/7/646/6 6-ATTUPADI RATHEESH(M) 400,THURUTHUKANDATHIL,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738079405 NO RISK FACTORS YES 25
330 LF0544275/7/646/6 6-ATTUPADI SHEEJA JOSEPH(F) 143,KUZHIPPILLY,                                    VAIKKARA-683549 1738124132 NO RISK FACTORS YES 25
331 LF0544593/7/646/4 4-RAYAMANGALAM NORTH SINDHU KRISHNANKUTTY(F) 654,PULLORKUDY,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738027775 NO RISK FACTORS YES 25
332 LF0914078/7/646/4 4-RAYAMANGALAM NORTH DAISY JOSE(F) 000,ERANGOTH,                                    RAYAMANGALAM-683545 1738028369 NO RISK FACTORS YES 25
333 LF0910599/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH VISHNU SUNDAR(M) 000,ANAKUZHI,                                    IRINGOL-683542 1738101932 NO RISK FACTORS YES 25
334 LF0809599/7/646/9 9-KEEZHILLAM WEST SOBHA SURESH(F) 155,VALLOPPILLY,                                    KEEZHILLZM-683541 1738110470 NO RISK FACTORS YES 25
335 LF0543955/7/646/11 11-NELLIMOLAM VIJAYALAKSHMI(F) 523,PALLURUTHI,                                    MAROTTIKADAVU-683545 1738082141 NO RISK FACTORS YES 25
336 LF0810044/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH AJI(M) 128,VAZHAYIL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738107620 NO RISK FACTORS YES 25
337 LF1643406/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST VIMALA(F) 000,PUTHUSSERI,                                    PULLUVAZHI-683541 7000043707 NO RISK FACTORS YES 25
338 LF0958766/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST THOMAS JOSEPH(M) 46,THARAYIL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738022810 NO RISK FACTORS YES 25
339 LF0543881/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST ROLLY JAIMON(F) 126,ST. THOMAS BHAVAN,                                    PULLUVAZHY-683541 1738124110 NO RISK FACTORS YES 25
340 LF0543874/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST BAIJU(M) 525,ERUKATTUPARAMBIL,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1734014737 NO RISK FACTORS YES 25
341 LF0543865/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST SEBY V D(M) 000,VANDALAKUNNEL,                                    PULLUVAZHY-683541 1738110996 NO RISK FACTORS YES 25
342 LF0910483/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH SOMAN C K(M) 000,CHERAMPAYIL,                                    IRINGOL-683542 1738029326 NO RISK FACTORS YES 25
343 LF0543833/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST BABU K J(M) 132,KORATTIKUNNEL,                                    PULLUVAZHY-683541 1738065333 NO RISK FACTORS YES 25
344 LF1022872/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA MOLY ARAVINDAN(F) 606,THAZHATHUVEEDU,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738083707 NO RISK FACTORS YES 25
345 LF0957740/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA SASIDHARAN NAIR(M) 659B,ELAKKATTMALIL,                                    PULLUVAZHI-683541 1738078491 NO RISK FACTORS YES 25
346 LF0955454/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH RAJU K K(M) 596,KOLLAREZHATH,                                    VALAYANCHIRA-683556 1738098353 NO RISK FACTORS YES 25
347 LF0810496/7/646/12 12-PULLUVAZHI SOUTH SEENA SUBAIR(F) 463,KUTTIYIL,                                    VALAYANCHIRA-683556 1740069504 NO RISK FACTORS YES 25
348 LF0543856/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST MATHEW GEORGE(M) 000,ETTANIYIL,                                    PULLUVAZHY-683541 1738119387 NO RISK FACTORS YES 25
349 LF0543859/7/646/14 14-PULLUVAZHI WEST MAHESH P M(M) 000,PULTHAKIDIYEL,                                    VALAYANCHIRANGARA-683556 1738121724 NO RISK FACTORS YES 25
350 LF0544985/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH KANNAN P K(M) 000,POTTATHAZHATHU,                                    IRINGOL -683542 1738029248 NO RISK FACTORS YES 20
351 LF0909672/7/646/1 1-IRINGOLE SOUTH SAVIOR(M) 000,MATTAKKAL,                                    IRINGOL-683542 1738029373 NO RISK FACTORS YES 20
352 LF0957408/7/646/13 13-VALAYANCHIRANGARA NIREESH(M) 756,KUNNAPPILLY PARAMBU,                                    VALAYANCHIRA-683556 5760299669 NO RISK FACTORS YES 20
353 LF0964174/7/646/20 20-PATTASERIMANAPADI MANJU SHINOJ(F) 000,kuriyathu,                                    iringol-683548 1739045588 NO RISK FACTORS YES 20
354 LF0967378/7/646/17 17-PICHANAMMUKAL JHON P M(M) 524,PARACKAL,                                    IRINGOL-683542 1738123269 NO RISK FACTORS YES 15

Older Entries »