കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020 —>>>

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക-2020-റാന്നി പെരുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-2020