ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 ആര്‍ സുരേഷ് കുമാര്‍ സെക്രട്ടറി
2 ഗോവിന്ദന്‍ നമ്പൂതിരി എസ് അസി.സെക്രട്ടറി-
3 രജനി രവീന്ദ്രന്‍ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 രമേശ് കുമാര്‍ കെ അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 അരുണ്‍ വി ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 വിനീത് വി എല്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 ലാല്‍മോന്‍ ബി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 റേച്ചല്‍ സ്കറിയ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 രാജേഷ് രവി ജി ക്ലര്‍ക്ക്
10 അരുണ്‍ വി എസ് ക്ലര്‍ക്ക്
11 വിവേക് വി നായര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
13 സ്മിതാ രാജന്‍ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്‍റ്
14 അനീഷ് ജോയി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്‍റ്
15 സി.കെ.രഞ്ജിത്ത് ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
16 ഏബ്രഹാം പി.ഷാജി ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍