പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പത്തനംതിട്ട
ബ്ളോക്ക്

:

റാന്നി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

82.06ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

ജനസംഖ്യ

:

22130
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11106
സ്ത്രീകള്‍

:

11024
ജനസാന്ദ്രത

:

270
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

993
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92.75
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

94.58
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

90.91
Source : Census data 2001