ടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍

സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയര്‍       ———->>> Click here to download tender details  ദര്‍ഘാസ് പരസ്യംnew-icon-animation

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ —>>>Click here to download tender details  പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം new-icon-animation