വിവരാവകാശനിയമം-2005

വിവരാവകാശനിയമം-2005

അപ്പീല്‍ അധികാരി-രാജശ്രീ.എം.ആര്‍(പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടര്‍,

പത്തനംതിട്ട(പൂര്‍ണ്ണഅധിക ചുമതല))

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ആഫീസര്‍-ജി.സുധാകുമാരി(സെക്രട്ടറി)

അസി.പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ആഫീസര്‍-എന്‍.പ്രിയദര്‍ശിനി(ജൂനിയര്‍സൂപ്രണ്ട്)