മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരു വിവരം
1 കെ.പി.കൃഷ്ണ പിള്ള
2 എ.ഇ.തോമസ് കുറ്റിക്കയം
3 എം.എന്‍.ജയപ്രകാശ്
4 പി.കെ.സോമരാജന്‍
5 പി.എസ്.മോഹനന്‍
6 വി.ജി.സുരേഷ്
7 പി.എസ്.പ്രസാദ്
8 ലൈലാ മോഹനന്‍