പെര്‍മിറ്റ് വിവരങ്ങള്‍

2019 ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ 15 വരെ ലഭിച്ച അപേക്ഷ വിവരങ്ങള്‍

പ്രെഫോര്‍മ-1
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ പേര്-റാന്നി പെരുനാട്
1 2 3 4 5 6 7
അപേക്ഷ ലഭിച്ച കാലയളവും ​​എണ്ണവും -ജൂണ്‍1 മുതല്‍ -15 വരെ) സ്ഥല പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം(ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം) പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം(ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം) നിരസിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം(ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം) വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നല്‍കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം(ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം) തീര്‍പ്പാക്കാതെ കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം(ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം) റിമാര്‍ക്സ്
2 2 എണ്ണം -               എ3-3554/19, എ3-3694/19 1-എ3-3554/19, 0 1-എ3-3694/19 1-എ3-3694/19

2019 ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ 30 വരെ ലഭിച്ച അപേക്ഷ വിവരങ്ങള്‍

പ്രെഫോര്‍മ-1
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ പേര്-റാന്നി പെരുനാട്
1 2 3 4 5 6 7
അപേക്ഷ ലഭിച്ച കാലയളവും ​​എണ്ണവും -ജൂണ്‍16 മുതല്‍ -30 വരെ) സ്ഥല പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം(ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം) പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം(ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം) നിരസിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം(ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം) വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നല്‍കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം(ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം) തീര്‍പ്പാക്കാതെ കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം(ഫയല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം) റിമാര്‍ക്സ്
3 3 എണ്ണം -               എ3-3703/19, എ3-3861/19, എ3-3914/19 2-എ3-3861/19, എ3-3914/19 0 1-എ3-3703/19 1-എ3-3703/19