ഗ്രാമസഭ/ ഊര്കൂട്ടം വിവരങ്ങള്‍

ഗ്രാമസഭാ വിവരങ്ങള്‍

വാര്‍ഡ് -1 ——> 1

വാര്‍ഡ്-2 ——->2

വാര്‍ഡ്-3 ——-> 3

വാര്‍ഡ്-4 ——-> 4

വാര്‍ഡ്-5 ——-> 5

വാര്‍ഡ്-6 ——-> 6

വാര്‍ഡ്-7——–> 7

വാര്‍ഡ്-8 ——>  8

വാര്‍ഡ്-9 ——-> 9

വാര്‍ഡ്-10——-> 10

വാര്‍ഡ്-11 ——-> 11

വാര്‍ഡ്-12 ——-> 12

വാര്‍ഡ്-13 ——-> 13

വാര്‍ഡ്-14 ——-> 14

വാര്‍ഡ്-15———>15

ഊര്കൂട്ടം വിവരങ്ങള്‍

വാര്‍ഡ്-5 —–> oorukoottam-5

വാര്‍ഡ്-9 —->oorukottam-9