കോവിഡ് -19- സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം-

04/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>  04-04-2020

05/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>05-04-2020

06/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>06-04-2020

07/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>07-04-2020

08/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>08-04-2020

09/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>09-04-2020

10/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>10-04-2020

11/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>11-04-2020

12/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>12-04-2020

13/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>13-04-2020

14/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>14-04-2020

15/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>15-04-2020

16/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>16-04-2020

17/04/2020 തീയതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്–>>>>>17-04-2020