പൌരാവകാശ രേഖ

Click here to download pouravakasa rekha ———–>>>pouravakasareka

LIFE PHASE 3-list

ലൈഫ് മിഷന്‍ മൂന്നാം ഘട്ടം-ഭൂരഹീത ഭവനരഹിതര്‍- ആദ്യഘട്ട ലിസ്റ്റ്

list-1

list-2

list-3

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി-അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20-beneficiary-list

Contact Us


Ranni Perunad Grama panchayath

Ranni Perunad P O

Ranni Perunad

pathanamthitta(Dist)

Ph no-04735-240230

E-mail-rperunadugramapanchayath@gmail.com

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ജീവനക്കാരുടെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം

employee-details

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2013-14

bc-2013-1411bc-2013-1421bc-2013-14-31

License

do-20001do0001