ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

Index പഞ്ചായത്ത് ജില്ല സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് വാർഡ് നമ്പർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം D&O ലൈസൻസ് നമ്പർ ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഉറവിടത്തിൽ ജൈവ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനം അജൈവ മാലിന്യം ശേഖരിച്ചു കൈമാറുന്നതിന് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി യിട്ടുണ്ടോ മാലിന്യ സംസ്കരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാ ത്തതുകൊണ്ട് D &O ലൈസൻസ് റദ്ദു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാ ധാ ) നമ്പർ 2511 /2017 ത.സ്വ.ഭ.വ .തീയതി 22 .07 .2017 ഖണ്ഡിക 6 -പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തി നെതിരെ നടപടി സ്വീകരി ച്ചിട്ടുണ്ടോ
1 Ramapuram KOTTAYAM (HOTEL 5 ഹോട്ടൽ
2 Ramapuram KOTTAYAM (HOTEL 5 ഹോട്ടൽ
3 Ramapuram KOTTAYAM ARMANI 5 ഹോട്ടൽ ബയോ ബിൻ
4 Ramapuram KOTTAYAM DIVYA HOTEL 5 ഹോട്ടൽ
5 Ramapuram KOTTAYAM kaduthodil supermarket 5 മത്സ്യം,മാംസം  എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കട ബയോ ബിൻ
6 Ramapuram KOTTAYAM M A COLLEGE CANTEEN 5 ക്യാന്റീൻ ബയോഗ്യാസ്
7 Ramapuram KOTTAYAM MANIVAYALIL STORES 5 പച്ചക്കറി ,പഴ വിപണനക്കട
8 Ramapuram KOTTAYAM കോഴിക്കട 5 മത്സ്യം,മാംസം  എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കട ബയോ ബിൻ
9 Ramapuram KOTTAYAM ന്യൂകേരള ഹോട്ടല 5 ഹോട്ടൽ
10 Ramapuram KOTTAYAM (HOTEL 13 ഹോട്ടൽ
11 Ramapuram KOTTAYAM Coolbar 13 പച്ചക്കറി ,പഴ വിപണനക്കട ബയോ ബിൻ
12 Ramapuram KOTTAYAM ഇറച്ചികോഴി വില്പ്പന 13 മത്സ്യം,മാംസം  എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കട ബയോ ബിൻ
13 Ramapuram KOTTAYAM കോഴി ഫ 15 മത്സ്യം,മാംസം  എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കട എ2-928/17 കമ്പോസ്റ്റ് കുഴ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

വിവിധ അപേക്ഷ ഫോറങ്ങള്‍

    വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്-കരട് 2015

    വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്-കരട് 2015

    ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തവങ്ങള്‍

    പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍