രാമന്തളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2015 വര്‍ഷത്തെ കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക