കുടിവെള്ള വിതരണം ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

quatation-for-drinking-water-vehicle1

രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ്

bs1-2019-201

bs2-2019-20

bs3-2019-20

bs4-2019-20

bs5-2019-20

bs6-2019-20

bs7-2019-20

bs8-2019-20

bs9l-2019-20

bs10-2019-20

bs11-2019-20

bs12-2019-20

budget-statement-2019-20

രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം 2019 മാര്‍ച്ച് 22,23 തിയ്യതികളില്‍ 11 മണി മുതല്‍ 3 മണി വരെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സഹിതം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകണമെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.


2018-19 വാര്‍‌ഷിക പദ്ധതിയില്‍ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 100 ശതമാനം പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിച്ചു.100 ശതമാനം ചെലവഴിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്


രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ആക്ഷേപമുളളവര്‍ 01.03.2019 നകം പഞ്ചായത്തോഫീസില്‍ രേഖാ മൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

തെങ്ങുകൃഷിക്ക് ജൈവവള വിതരണം

കൈപ്പാട് കൃഷി

തരിശുനിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍

നെല്‍വിത്ത് വിതരണം

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ് സബ്സിഡി

കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് ധാതുലവണം,വിരമരുന്ന വിതരണം

ക്ഷീരസംഘങ്ങളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാലിന് സബ്സിഡി

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

കരിമീന്‍ കൂട് കൃഷി

കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷിക്ക് ധനസഹായം

രജിസ്ടേര്‍ഡ് ക്ലബുകള്‍ക്ക് സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ്

റോഡ് ആസ്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്

road-notice-230219

റോഡ് ആസ്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്

notice-150219

റോ‍ഡ് ആസ്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്

road-notice-210119

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ചെലവിനത്തില്‍ നവംബര്‍ 30 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം

project-utilisation-150119 2018 -19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ നവംബര്‍ 30 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ പദ്ധതി ചെലവിനത്തില്‍ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ രാമന്തളി ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്തിന് ബഹു.പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ബഹു.കണ്ണൂര്‍ ഡി.ഡി.പി ശ്രീ.ഷാനവാസ് സര്‍ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.സി.എം.ഹരിദാസിന് കൈമാറുന്നു.

നോട്ടീസ് 15.01.19

notice-150119