വിവരാകാശ നിയമം 2005


ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി SC, ST, Fisheries വിഭാഗത്തില്‍ കൂട്ടി ചേര്‍ത്ത ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്


ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി SC, ST, Fisheries വിഭാഗത്തില്‍ കൂട്ടി ചേര്‍ത്ത ഭവന രഹിതരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്


രാമങ്കരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020


മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.


ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ജനകീയാസൂത്രണം ഗ്രാമസഭയില്‍ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20
2018-19
2017-18
2016-17

പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് ചട്ടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം


രാമങ്കരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിദിന ഹാജര്‍


പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ വിവരങ്ങള്‍


ആശ്രയ 2-ാം ഘട്ടം ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക


Older Entries »