വിവരാകാശ നിയമം 2005


പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2020 അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക (11/11/2020)


ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി SC, ST, Fisheries വിഭാഗത്തില്‍ കൂട്ടി ചേര്‍ത്ത ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്


ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി SC, ST, Fisheries വിഭാഗത്തില്‍ കൂട്ടി ചേര്‍ത്ത ഭവന രഹിതരുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്


ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ജനകീയാസൂത്രണം ഗ്രാമസഭയില്‍ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17

പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് ചട്ടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം


രാമങ്കരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിദിന ഹാജര്‍


പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ വിവരങ്ങള്‍


ആശ്രയ 2-ാം ഘട്ടം ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക


ഗ്രാമസഭ നോട്ടീസ്

2017-18

Older Entries »