വിവരാകാശ നിയമം 2005


രാമങ്കരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

രാമങ്കരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ജനകീയാസൂത്രണം ഗ്രാമസഭയില്‍ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20
2018-19
2017-18
2016-17

പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് ചട്ടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം


രാമങ്കരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിദിന ഹാജര്‍


പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ വിവരങ്ങള്‍


ആശ്രയ 2-ാം ഘട്ടം ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക


ഗ്രാമസഭ നോട്ടീസ്

2017-18

ജനന മരണ സബ് രജിസ്റ്റാര്‍ ആയി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറിയെ നിയമിക്കുന്നതും ചുമതല നല്‍കുന്നതും സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്


രാമങ്കരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജനകീയാസൂത്രണം


Older Entries »