2015 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

VOTERS LIST

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

2013-14


  • ബഡ്ജറ്റ് 2013-2014 വരവു ചിലവു കണക്കുകള്‍

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2014-15

  • 2014-2015 വര്‍ഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികള്‍
  • 2014-2015  സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികളും പണം കണ്ടെത്തിയ രീതികളും

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »