ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. ആശ്രയപദ്ധതി വഴി അവശവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം തൊഴില്‍ ഉറപ്പ് പദ്ധതി, അഗതി പുനരധിവാസ പദ്ധതി, മാനസികവും ശാരീരികവുമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണം, ആരോഗ്യ ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കല്‍, പെയിന്‍ & പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ എന്നിവയും പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, മാനസികവും ശാരീരികവുമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, വിധവാപെന്‍ഷന്‍, വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍, അവിവാഹിതരായ 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ എന്നീ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ സ്കീമുകള്‍ വഴി പഞ്ചായത്ത് സാധുജനങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കി വരുന്നു. കൂടാതെ അഭ്യസ്തവിദ്യരും തൊഴില്‍രഹിതരുമായ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം നല്‍കി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. 64 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും 2 അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളും പുഴാതി പഞ്ചായത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.