പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ലോക്ക്

:

കണ്ണൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

9.17ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20

ജനസംഖ്യ

:

30616
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

15559
സ്ത്രീകള്‍

:

15057
ജനസാന്ദ്രത

:

3339
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

968
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92.55
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

96.02
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

88.08
Source : Census data 2001