മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരു വിവരം കാലാവധി
1 സി. കെ. അനന്തന്‍  
2 കെ. പി. ബാലകൃഷ്ണന്‍  
3 വി. റഷീദ  1990-1995
4 പ്രേമജ എ  1995-2000
5 പ്രസന്ന എ. കെ  2000-2005