കരട് വോട്ടറ് പട്ടിക2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കരട് വോട്ടര് പട്ടിക-2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആക്ഷേപങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളും10-06-2015 ന് ശേഷം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
<a href=”“>