ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 കെ. പി. മുഹമ്മദ് ഷഫീക്ക് സെക്രട്ടറി
2 അജിത്ത് കൃഷ്ണന്‍.കെ.പി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
3 പ്രദീപ്കുമാര്‍ പി ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 എം.സി.കെ അബ്ദുള്‍ ഗഫൂര്‍ അക്കൌണ്ടന്റ്
5 ഷൈലേഷ് ചന്ദ്ര ഇ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 ഉത്തമന്‍ കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 രമാവതി പി. വി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 രാജേഷ് പുതിയ വീട്ടില്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 വിനോദന്‍.പി ക്ലര്‍ക്ക്
10 മിഥുന്‍ പി .പി ക്ലര്‍ക്ക്
11 സുനിത. പി ക്ലര്‍ക്ക്
12 മുസ്തഫ. എ.കെ ക്ലര്‍ക്ക്
13 ഷീബ കെ. ടി ക്ലര്‍ക്ക്
14 ബിനീഷ് മാത്യു ക്ലര്‍ക്ക്(റീ-ഡിപ്ളോയിഡ്)
15 പ്രശാന്ത് കുമാര്‍. പി ക്ലര്‍ക്ക്(റീ-ഡിപ്ളോയിഡ്)
16 റീറ്റ ഫെര്‍ണാണ്ടസ് ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
17 ലക്ഷ്മി. വി ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
18 നുരിച്ചന്‍ പ്രസന്ന പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
19 രത്നാകരന്‍ വി.വി പാര്‍ട്ട് ടൈം പൌണ്ട് കീപ്പര്‍
20 രവീന്ദ്രന്‍ കെ കെ പാര്‍ട്ട് ടൈം നൈറ്റ് വാച്ച് മേന്‍
21 (ഒഴിവ്) ഓഫീസ് അറ്റന്‍്റ്ന്‍്റ്
22 (ഒഴിവ്) ഓഫീസ് അറ്റന്‍്റ്ന്‍്റ്