പുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - തുമ്പൂർമുഴി മോഡൽ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം

തുമ്പൂർമുഴി മോഡൽ സംസ്കരണ കേന്ദ്രംnotice-11

105-ാം നമ്പർ അംഗണവാടി

105

ലേല പരസ്യം

img_20190607_0002

ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുക

cmdrf_flood1

വനിത സ്വയംതൊഴില്‍ പരിശീലനം

അംഗന്‍വാടികള്‍ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് താല്‍പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.

Clikc here to Download

ലൈഫ് മിഷന്‍

life-logo-title2

പുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അര്‍ഹരായ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെയും ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിസ്റ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കുടുംബശ്രീ / ഐ.സി.ഡി.എസ് ഓഫീസ്, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍ ഓഫീസ്, അംഗന്‍വാടികള്‍, വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍, പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍, ഭൂജല വകുപ്പ് ജില്ലാ ഓഫീസ്, കെ.എസ്.ഇ.ബി, മൈനിംഗ് & ജിയോളജി ഓഫീസ്, വിജിലന്‍സ് & ആന്‍റി കറപ്ഷന്‍ ഓഫീസ്, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ആയതിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ 11 വരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടും , വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടും , വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

പുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - വോട്ടര്‍ പട്ടിക (അന്തിമം)

വോട്ടര്‍ പട്ടിക - അന്തിമംanimated-pinnednote-new

വോട്ടര്‍ പട്ടിക - (കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കല്‍, തിരുത്തല്‍, ഒഴിവാക്കല്‍) animated-gifs-download-041