സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാ ധാ ) നമ്പർ 2511 /2017 ത.സ്വ.ഭ.വ .തീയതി 22 .07 .2017 പ്രകാരം ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാ ധാ ) നമ്പർ 2511 /2017 ത.സ്വ.ഭ.വ .തീയതി 22 .07 .2017 പ്രകാരം ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

ലൈഫ് മിഷന്‍ - കരട് പട്ടിക

പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫോമുകളുടെ വിവരം

പൂർണ്ണമായും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താത്തവ

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരം - കാരണസഹിതം

2019-20 ഗ്രാമസഭ - ഗുണഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

2019 ജനുവരി 17  മുതല്‍ 24 വരെ നടത്തുന്നു. 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഈ ഗ്രാമസഭയില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്.

ഐ എ വൈ - 2015-16 മുതല്‍ 5 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള ലിസ്റ്റ്

i-a-y

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ പ്രഖ്യാപനം

പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ പ്രഖ്യാപനം 03-01-2014 ല്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് അഡ്വ. ഫില്‍സണ്‍ മാത്യൂസ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

പെന്‍ഷന്‍ - അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്‍

പെന്‍ഷന്‍ - അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍