പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

scan_20181213_1153274731

ബാടൂര്‍ തൂക്കുപാലം

ബാഡൂര്‍ തൂക്കുപാലം

ബാഡൂര്‍ തൂക്കുപാലം

സേവനവകാശം

sevanavakasham-2

പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

img_20191226_1107531

e0b4aae0b581e0b4a4e0b58de0b4a4e0b4bfe0b497e0b586-2017-08-24-at-44644-pm1പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

State Public Information Officer

Hareesh K
Secretary
Puthige Grama Panchayat
Puthige(PO)-671321
9496049711
04998-245043

Appellate Authority

Dhaneesh P.M

Assistant director of Panchayat

Civil Station

Vidyanagar PO

adpksgd@gmail.com

04994-255803

ജലനിധി പദ്ധതി