വിവിധ ധനസഹായപദ്ധതികള്‍

*   വിവിധ ക്ഷേമപെന്‍ഷനുകള്‍

*   ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

*   സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം

*   തൊഴില്‍രഹിത വേതനം