വാര്‍ഡുതല മുന്‍ഗണന ലിസ്റ്റ് 2014-15

WARD-1

WARD-2

WARD-3

WARD-4

WARD-5

WARD-6

WARD7

WARD-8

WARD 9

WARD 10

ward10—–>page 1

ward10—–>page2

ward10—–>page3

ward10—–>page4

WARD 11

ward11—–>page1

ward11——>page2

ward11——>page3

ward11——>page4

ward11——>page5

WARD12

ward12—–>page1

ward12—–>page2

ward12—->page3

ward12—–>page4

ward12—–>page5

WARD13

ward13—–>page1

ward13—–>page2

ward13—–>page3

ward13—–>page4

ward13—–>page5

ward13—–>page6

WARD14

ward14—–>page1

ward14—–>page2

ward14—–>page3

ward14—–>page4

WARD15

ward15—–>page1

ward15—–>page2

ward15—–>page3

ward15—–>page4

WARD16

ward16—–>page1

ward16—–>page2

ward16—–>page3

ward16—–>page4

WARD17

ward17—–>page1

ward17——>page2

ward17——>page3

ward17—–>page4

ward17—–>page5