പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

എറണാകുളം
ബ്ളോക്ക്

:

പാറക്കടവ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.87 ച.കി.മീ 
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

ജനസംഖ്യ

:

29082
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

14361
സ്ത്രീകള്‍

:

14721
ജനസാന്ദ്രത

:

1522
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1049
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93.05
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

95.8
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

90.47
Source : Census data 2001