മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം ഔദ്യോഗിക കാലാവധി
1 വി.കെ.വര്‍ക്കി 1987-1995
2 ഷീല തോമസ് 1995-1998
3 വി.കെ.രാധ 1998-2000
4 വി.എസ്.ഷഡാനന്ദന്‍ 2000-2002
5 കെ.പരമുമാസ്റ്റര്‍ 2002-2005
6 പി.വി.ലാജു 2005-2010
7 ഷീന സെബാസ്റ്റ്യന്‍ 2010-2015
8 പി വി ലാജു 2015-തുടരുന്നു