ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യസ സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടിസ് ജനുവരി 2018 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2018 വരെ

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യസ സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റി  മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ് ഏപ്രില്‍ 2018 മുതല്‍ ജൂണ്‍വരെ

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടിസ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

വികസന സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്