വാര്‍ഡുതല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് തല ലിസ്റ്റ് 2016-17

വാര്‍ഡ് തല ലിസ്റ്റ് 2018-19