ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍

കരട് വോട്ടര് പട്ടിക 2020

പുത്തന് വേലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020 താഴെ നല്കിനയിരിക്കുന്ന ലിങ്കില് ലഭ്യമാണ്

കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

#mce_temp_url#https://drive.google.com/open?id=1GNXWQF6BmqhU74G5e4Hkz12ggTYwWfTV

വിവിധ സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റികള്‍

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യസ സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടിസ് ജനുവരി 2018 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2018 വരെ

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യസ സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റി  മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ് ഏപ്രില്‍ 2018 മുതല്‍ ജൂണ്‍വരെ

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടിസ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

വികസന സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

ജനപ്രതിനിധികള്‍

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 തുരുത്തൂര്‍ ഈസ്റ്റ് പി വി ലാജു INC ജനറല്‍
2 പഞ്ഞിപ്പള്ള ലീന INC വനിത
3 മാനാഞ്ചേരിക്കുന്ന് സ്മിത INC വനിത
4 പുത്തന്‍വേലിക്കര നോര്‍ത്ത് കെ എ ബിജു INC ജനറല്‍
5 വട്ടേക്കാട്ടുക്കുന്ന് റീന INC വനിത
6 കൊടികുത്തിയകുന്ന് മിനി CPI(M) വനിത
7 ഇളന്തിക്കര എം പി ജോസ് CPI(M) ജനറല്‍
8 ചെറുകടപ്പുറം ജോയി CPI(M) ജനറല്‍
9 തേലത്തുരുത്ത് വി എസ് അനികുട്ടന്‍ INC ജനറല്‍
10 മാളവന ലീല കെ ആര്‍ CPI എസ്‌ സി വനിത
11 പുത്തന്‍വേലിക്കര സൌത്ത് രാധാകൃഷ്ണന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
12 പുത്തന്‍വേലിക്കര ബസാര്‍ പ്രസീന CPI(M) വനിത
13 പുത്തന്‍വേലിക്കര വെസ്റ്റ് ഉല്ലാസന്‍ INC എസ്‌ സി
14 പുലിയംതുരുത്ത് ലിസി INC വനിത
15 തുരുത്തിപ്പുറം സില്‍വി INC വനിത
16 വെള്ളോട്ടുുപുറം അനു ജലദാസ് CPI(M) ജനറല്‍
17 തുരുത്തൂര്‍ വെസ്റ്റ് ഷൈനി CPI വനിത

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് ലിസ്റ്റ 2015

കരട് ലിസ്റ്റ് 2015