ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം
1 കെ.രവീന്ദ്രന്‍ സെക്രട്ടറി
2 ഇസമെയില്‍ കുഞ്ഞു ഹെഡ്ക്ലര്‍ക്ക്
3 എം.ശ്രീനിവാസന്‍ അക്കൌണ്ടന്റ്
4 പ്രശാന്ത്.എ.വി യു.ഡി ക്ലര്‍ക്ക്
5 കെ.മനോജ് യു.ഡി ക്ലര്‍ക്ക്
6 സിദ്ദിഖ്.കെ.എം. എല്‍.ഡി ക്ലര്‍ക്ക്
7 പ്രണീഷ് തലക്കാട്ട്  
8 ബീനാ കുമാരി പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍