പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

തിരൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.15
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19
 
ജനസംഖ്യ

:

36180
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

17393
സ്ത്രീകള്‍

:

18787
ജനസാന്ദ്രത

:

1459
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1080
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

87.43
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

91.72
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83.15
Source : Census data 2001