വോട്ടര്‍ പട്ടിക

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക - 2015

https://drive.google.com/folderview?id=0B1cLAZVJnNQ3flFLUXI5cDd0bzZYZFgtNXdmYXV0LXgxNEdadGUyRmFhLUFYRkg4N3FObTA&usp=sharing

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക - 2015

https://drive.google.com/folderview?id=0B1cLAZVJnNQ3eXltZGI5eW1QeFE&usp=sharing