ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2017-18

Beneficiary list of 2017/18 Project

ക്വട്ടേഷന്‍ മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്- മെറ്റീരിയല്‍ പര്‍ച്ചേസ്

consolidate-list-new

consolidate-list-spillover

ഇ-ടെണ്ടര്‍/ടെണ്ടര്‍/റീ-ടെണ്ടര്‍ 2017-18

Read the rest of this entry »

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

Tender notice - 2017/18 Annual Project

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2016-17

പദ്ധതി 2016-17

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് 2013-14

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-15

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2012-13

12-13-rt-pymnt1

2012-13-rt-pymnt1

balance-sheet-12-13

balance-sheet-12-131

balance-sheet-12-132

income-expenditure-12-13

income-expediture-2012-13

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2013-14

b1schedule-13-14

balancesheet-13-14

balancesheetschedule-13-14

income-expenditure-2013-14

income-expenditure-2013-141

rt-paymnt-13-14

rt-paymnt-schedules-13-14

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2014-15

b1schedule-14-15

balancesheet-14-15

balancesheetschedule-14-15

income-expenditure-schedules-14-15

incomeexpenditure-14-151

rt-paymnt-schedules-14-15

rtpaymnt-2014-15


2015 - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

https://drive.google.com/folderview?id=0B1cLAZVJnNQ3eXltZGI5eW1QeFE&usp=sharing

2015 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

https://drive.google.com/open?id=0B1cLAZVJnNQ3SGNPbmxSMU5LdTQ&authuser=0

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2014-15

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-110

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-24

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-34

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-43

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-53

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-63

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-73

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-83

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-93

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-103

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-114

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-122

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-132

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-142

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-152

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-162

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-172