ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 പ്രസന്നകുമാര്‍ കെ സെക്രട്ടറി
2 ചന്ദ്രന്‍ കെ അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 ശ്രീധരന്‍ പി.കെ ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക്
4 ജിതേഷ് ബി എക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ശ്രീജേഷ് കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 സുമേഷ് തിരുമ്പലില്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 അശോകന്‍ കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 ഷാജി കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 സുമതി പി ക്ലര്‍ക്ക്
10 ജിതേഷ് സി.കെ ക്ലര്‍ക്ക്
11 ലിനീഷ് പി.പി ക്ലര്‍ക്ക്
12 സത്യനാരായണന്‍ കെ ക്ലര്‍ക്ക്
13 പ്രകാശന്‍ എ.കെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
14 ലീബേഷ് കെ.സി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്