പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോഴിക്കോട്
ബ്ളോക്ക്     

:

തുണേരി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

20.27ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

 
ജനസംഖ്യ

:

23797
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11435
സ്ത്രീകള്‍

:

12362
ജനസാന്ദ്രത

:

1174
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1081
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

87.48
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.98
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

81.52
Source : Census data 2001