മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം
1 പി.കെ.കുഞ്ഞിക്കേളു
2 മണ്ണോളി കണ്ടിക്കുഞ്ഞികൃഷ്ണകുറുപ്പ്
3 കെ.കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നമ്പ്യാര്‍
4 അരൂര്‍ പത്മനാഭന്‍
5 എം.കെ.ഭാസ്കരന്‍
6 വി.പങ്കജം