2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് - യുവജന ക്ലബുകള്‍ക്ക് സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ് വിതരണം

2018-19 project - Quatation notice

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് - വി.ഇ.ഒ. - അജൈവമാലിന്യ പരിപാടി

2018-19 project - quatation notice

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ടെണ്ടര്‍

tender-notice-street-light-and-mp-fund-work

റസീപ്റ്റ് & പെയ്മെന്‍റ് നവംബര്‍

receipt-nd-payment

receipt-nd-pymnt2

മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് ടെണ്ടര്‍ /ക്വട്ടേഷന്‍

adverticement-for-website

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2018-19

മുന്‍ഗണന പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2018/19 പദ്ധതി - ദര്ഘാസ് വിവരങ്ങള്

tender-vet-surgeontender-ae1tender-secretary-and-asst-secretary

tender-notice-street-light-and-mp-fund-work

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2017-18

Beneficiary list of 2017/18 Project

ക്വട്ടേഷന്‍ മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്- മെറ്റീരിയല്‍ പര്‍ച്ചേസ്

consolidate-list-new

consolidate-list-spillover

ഇ-ടെണ്ടര്‍/ടെണ്ടര്‍/റീ-ടെണ്ടര്‍ 2017-18

Read the rest of this entry »