പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

അമ്പലപ്പുഴ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

23.19
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18

ജനസംഖ്യ

:

27912
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

13751
സ്ത്രീകള്‍

:

14161
ജനസാന്ദ്രത

:

1204
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1030
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90
Source : Census data 2001